Urtica kioviensis - kopřiva lužní

29. 6. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Urtica kioviensis Rogow. – kopřiva lužní

Syn.: Urtica radicans Bolla non Sweet, nec Wight; U. dioica subsp. kioviensis (Rogow.) Domin; U. bollae Kanitz

Čeleď: Urticaceae – kopřivovité

Status: C1

 

Popis: Bylina s plazivými, žlutavými oddenky. Lodyhy vystoupavé, na bázi nevýrazně hranaté, v uzlinách kořenující, s roztroušenými žahavými chlupy, vysoké 40-150 cm. Čepel listů lesklá, žlutavě zelená; palisty trojúhelníkovité.  Květy jednopohlavné, jednodomé (vzácně dvoudomé).

 

Možná záměna: Kopřivu lužní je možné zaměnit s běžnou kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Od ní se liší lesklými, žlutavě zelenými listy, přítomností pouze žahavých chlupů, vystoupavými stonky, které kořenují a jednodomostí.

 

Rozšíření: Druh s kontinentálním areálem souvisle rozšířený od jižního Ruska po Maďarsko. Již izolovaně roste v Rakousku, na Moravě, v Německu a Dánsku.

 

V České republice extrémně vzácný druh, pro naší květenu nalezený v 1. polovině 20. století na jižní Moravě v okolí Moravského Písku. Od 90. let minulého století se jej na lokalitě nepodařilo nalézt. Na začátku 21. století byla kopřiva lužní objevena v oblasti Soutoku zhruba 10 km jižně od Lanžhotu. V roce 2013 byl druh objeven na další jihomoravské lokalitě, ovšem zcela mimo oblast Soutoku.

 

Ekologie: Druh vázaný na vlhká až mokřadní stanoviště (břehy tůní, obnažená dna) ve světlých okrajích olšových a vrbových luhů. Součást nitrofilní vegetace sv. Bidention tripartitae a vegetace údolních luhů sv. Alnion incanae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh byl na našem území považovaný za nezvěstný. Po opětovném nálezu byl přeřazen do kategorie kriticky ohrožených druhů. Nelze vyloučit, že v oblasti Soutoku roste na více místech. Současná lokalita je chráněna jako maloplošné chráněné území NPR Ranšpurk, nová lokalita z roku 2013 doposud územně chráněna není.

 

 

Literatura:


Danihelka J. & Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 39/1: 25-35.

 

Chrtek J. sen. (1997): Urtica L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání., Academia, Praha, 532-538.