Thesium rostratum - lněnka zobánkatá

1. 7. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Thesium rostratum Mertens et Koch  lněnka zobánkatá

Syn.: Thesium ebracteatum Duval; Th. macranthum K.B. Presl in Sommer; Th. heerii Muret ap. Gremli; Th. alpinum ssp. rostratum Bonnier; Th. preslii Kosteletzky; Linosyris rostrata Kuntze

Čeleď: Santalaceae – santálovité

Status: CR, §K, ČK

 

Popis: Byliny se ztlustlým, vícehlavým oddenkem. Lodyhy, jednoduché, přímé, 10–30 cm vysoké, lysé, hustě olistěné. Listy čárkovité, jednožilné, na konci zašpičatělé. Květenství hroznovité, počínající asi ve 2/3 délky lodyhy, v horní části sterilní, redukované pouze na květonosné větvičky s listeny; květonosné větvičky v pravém až ostrém úhlu odstálé, nesoucí listen a ve fertilní části jediný květ; listen jediný, úzce čárkovitý, jednožilný; listence chybějí; květní stopky kratičké nebo chybějící. Květy 5četné, nálevkovité až trubkovitě nálevkovité; okvětní lístky uvnitř čistě bílé, vně zelenavé; cípy podlouhlé. Plod přisedlý, vejcovitý až elipsoidní, 3 mm dlouhý, 2 mm široký, podélně žilkovaný, žlutý až žlutohnědý; okvětí po odkvětu trubkovité, 2–3× delší než plod; cípy dovnitř svinuté.

 

Možná záměna: Druh morfologicky stabilní. Záměna v rámci celého evropského kontitentu je možná pouze s lněnkou bezlistennou (Thesium ebracteatum), kde platí geografická a ekologická diverzifikace obou druhů. Morfologicky se rozlišují především podle oddenku a podle charakteru okvětí.

 

Rozšíření: Středoevropský endemit s nevelkým areálem. Centrum rozšíření se nachází v rakouských Alpách, odkud zasahuje do Německa, Švýcarska, Itálie a Slovinska. Izolovaně se vyskytuje v ČR a snad alespoň historicky také v Chorvatsku.

 

V České republice nabývá rozšíření dealpínského charakteru s historicky pouze několika izolovanými lokalitami. Velmi vzácně v termofytiku a mezofytiku středních a západních Čech. Historicky doložen ze 4 lokalit, z čehož ze 2 lokalit byl doložen pouze jediným sběrem. Bohatá populace rostla na vrchu Zlín u Dolních Lukavice, odkud byl tento druh doložen ještě v roce 1963 a vyskytoval se zde na dvou izolovaných mikrolokalitách. V současnosti roste na jediné lokalitě v NPP Cikánský dolík u Bílichova.

 

Ekologie: Lněnka zobánkatá roste ve světlých dubových lesích a na minerálně bohatých slatinných loukách. Mimo území ČR osidluje reliktní vápencové bory. Na našem území součást vegetace sv. Quercion pubescenti-petraeae a Caricion davallianae, v Alpách je diagnostickým druhem sv. Erico-Pinion.

 

Nespecifický poloparazit, hemikryptofyt, s optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Lněnka zobánkatá je řazena mezi kriticky ohrožené, zvláště chráněné taxony České republiky. Její v současnosti jediná lokalita je chráněna územně formou Národní přírodní památky (NPP Cikánský dolík). Mezi faktory negativně ovlivňující velmi chudou populaci patří především sběr do herbářových sbírek, který s velkou pravděpodobností stojí za zdecimováním populace na vrchu Zlín. Efektivní ochrana druhu je velice obtížná a stížená především neznámou ekobiologií lněnky zobánkaté, ale i celého rodu obecně. Prioritní tedy zůstavá především udržení stávajícího biotopu a stabilního vodního režimu především.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic. Part 4.  Preslia, 89: 115–201.

 

Klaudisová A. & Čeřovský J. (1999): Thesium rostratum. In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5, Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, p. 375.