Thesium linophyllon - lněnka lnolistá

9. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Thesium linophyllon L. - lněnka lnolistá

Syn.: Thesium ramosum J. et C. Presl; Thesium intermedium Schrader; Thesium linifolium Schrank

Čeleď: Santalaceae - santálovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalý druh, s proměnlivým barevným spektrem rostlin od temně po bledě zelené, lodyhy vystoupavé, lysé. Listy podlouhé, kopinaté, celokrajné, někdy jemně pilovité. Květenství latnaté, s jedním až pěti květy, květy čtyř až pětitičetné. Nesmírně variabilní druh, lehce zaměnitelný.

 

Rozšíření: Druh s čistě evropským areálem, na západě od údolí řeky Rhony ve Francii, na východ po Rusko (okolí města Kursk), těžiště výskytu představuje střední, jižní a jihovýchodní Evropa (Balkánský poloostrov - Albánie, Bulharsko, Makedonie).

 

V ČR: Roztroušeně až relativně hojně v termofytiku a dalších teplejších oblastech mezofytika, vzácně vystupuje až do 700 m n. m. Výskyt koncentrovanější především v oblasti Čech.

 

Ekologie: Lněnka lnolistá je druhem suchých trávníků a kamenitých strání často stepního charakteru, na mezích, vinicích a v sadech, okrajích světlých listnatých lesů. Preferuje bazické podklady - vápence, vápnité písky a opuky, dále spraše, velmi vzácně na kyselých substrátech. Uváděna jako diagnostický druh svazu Seslerio-Festucion glaucae.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není zákonem chráněný, v Červeném a černém seznamu vedený jako ohrožený.  Vyskytuje se však na řadě lokalit, které podléhají přísné ochraně územní, na Moravě např. NPR Čertoryje nebo NPR Pouzdřanská step-Kolby, PP Čubernice a řada dalších.

 

Potenciální ohrožení spočívá především v eutrofizaci prostředí a s tím spojenou degradací přirozených stanovišť.