Thesium arvense - lněnka rolní

18. 5. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Thesium arvense Horv. - lněnka rolní

Syn.: Thesium ramosum Hayne; Thesium palatinum Roth; Thesium intermedium C.A. Meyer; Thesium multicaule Hohenacker; Thesium pratense Ledebour; Thesium divaricatum Reissek; Thesium asperulum Boissier et Buhse; Thesium bulgaricum Velen.; Thesium racemosum Fiori in Fiori, Beguinot et Pampanini; Thesium graecum Bouloumoy; Thesium longibracteatum Pancič; Linosyris ramosa Kuntze

Čeleď: Santalaceae - santálovité

Status: C1, ČK

 

Popis: Vytrvalá bylina s mnohohlavým oddenkem, vytvářející 5-30 vystoupavých lodyh, vysokých i 50cm, většinou větvených. Listy přisedlé, čárkovité, jednožilné, celokrajné. Květenství zaujímá horní 1/3 lodyhy, složené, latnaté. Květonosné větvičky dlouhé a tenké, vždy pouze s jedním květem. Listen čárkovitý. Květy 4-5četné. Plod elipsoidní, plodní stopka hnědavá.

 

Možná záměna: Lněnka rolní je poměrně variabilní a morfologicky proměnlivý taxon, který byl řadou botaniků v minulosti i současnosti zaměňován. Často tak dochází s lněnkou lnolistou (Thesium linophyllon), lněnkou Dollineriho (Thesium dollineri), vzácněji s lněnskou alpskou (Thesium alpinum). Od Thesium linophyllon rozpoznáme Thesium arvense poměrně snadno podle květenství, kdy Thesium arvense má květy na dlouhé, úzké květonosné větvičce vždy po 1 s dlouhým listencem výrazně přesahujícím květ (plod). S druhem Thesium alpinum existuje poměrně výrazná habituelní, ekologická a výšková diverzifikace, kdy záměny jsou spíše náhodou. Thesium alpinum má na prýtech výrazné jednostranné květenství, s většinou květů čtyřčetných, za plodu s vyniklým dlouhým okvětím, které na plodech Thesium arvense nenajdeme. Problematické záměny jsou především s mladými rostlinami Thesium dollineri, druhy se odlišují především podle délky a mohutnosti květonosných větviček a tvaru plodů.

 

Rozšíření: Thesium arvense je druhem s jedním z největších areálů v rámci rodu lněnka. Je to druh euro-asijský, s výraznou kontinentální tendencí. V rámci Evropy je poměrně hojná v panonské oblasti Uherské nížiny, především v Maďarsku, Rakousku (v okolí Neziderského jezera), na jižním Slovensku. Dále je výskyt soustředěn v JV Evropě v balkánských státech, především v Rumunsku, Turecku, na Krymu, dále na Kavkazu a ve východním Mediteránnu s přesahem do zemí střední Asie. Severní hranice areálu v Rusku, východní hranice na území Číny.

 

V České republice je výskyt koncentrován do kolinního a planárního stupně panonského termofytika jižní Moravy, kde byla lněnka rolní historicky doložena z řady lokalit a její výskyt byl považován za roztroušený. V současnosti na našem území velice vzácně v Jihomoravském, Dyjsko-svrateckém úvalu a pahorkatině. Extrémně vzácně ve Znojemsko-brněnské pahorkatině. Izolovaně v Čechách u Kolína. Překvapivě dokladována z okolí Loun, Hanácké pahorkatiny a Hané.

 

Ekologie: Druh travnatých, kamenitých a velmi často písčitých stanovišť, luk, pastvin, úhorů, mezí a okrajů polních cest. Lokality stepního charakteru na hlubokých sprašových půdách, nezřídka hrubě skeletnatých, méně často na vápencovém podkladu. Druh heliofytní, nespecificky poloparazitický.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do července.

 

Význam: Významný kontinentální prvek v květeně České republiky dosahující na našem území absolutní západní hranice areálu.

 

Ochrana a ohrožení: Lněnka rolní není zákonem chráněná, v Červeném a černém seznamu je vedená jako kriticky ohrožená. Územní ochrana není ve většině případů zabezpečena. Z maloplošně chráněných území zmiňme výskyt na Dunajovických a Miroslavických kopcích. Druh v minulosti utrpěl především celkovou eutrofizací prostředí a zarůstatním vhodných biotopů křovinami. V současnosti patří k extrémně vzácným druhům České republiky. Efektivní způsob přímé ochrany je nereálný, kultivace téměř nemožná. Díky nenápadnosti lněnek není vyloučeno objevení tohoto druhu na historických i nových lokalitách. V současnosti je výskyt odhadován na 20-30 relativně chudých populací.

 

thesium_arvense1 thesium_arvense2 thesium_arvense3
thesium_arvense4 thesium_arvense5 thesium_arvense6