Spergula pentandra - kolenec pětimužný

5. 3. 2021 vytvořil Michal Hroneš

Spergula pentandra L. – kolenec pětimužný
Syn.: Spergula pentandra subsp. genuina (Döll) Čelakovský
Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité
Status: CR, §K, ČK

Popis: Drobné, jednoleté byliny s vystoupavými až téměř přímými, 9–23 cm vysokými lodyhami. Listy jsou dužnaté, tmavě zelené, lysé až velmi roztroušeně štětinatě chlupaté (tzv. mrtnaté), vyrůstající na lodyze v přeslenech. Květy, vyrůstající v řídkém vidlanu, jsou drobné, pětičetné. Kališní lístky jsou kopinaté až vejčitě kopinaté, špičaté, na okraji blanité, na vrcholu narůžovělé, o něco kratší než lístky korunní. Korunní lístky jsou podlouhle eliptické, nepřekrývající se, bílé. Tyčinek je 5 (viz jméno). Plodem jsou vejcovité tobolky ukrývající plochá, tmavě hnědá semena s blanitým, asi 1 mm širokým lemem.

Možná záměna:
Velmi podobným druhem je kolenec Morisonův (Spergula morisonii). Od kolence pětimužného se liší širokými, překrývajícími se korunními lístky, které jsou stejně dlouhé nebo mírně kratší než kalich, 10 tyčinkami a úzkým, obvykle do 0,5 mm širokým, bělavým blanitým lemem semen.

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření v západní Evropě, rostoucí od severní Afriky, přes Iberský poloostrov po Turecko. Na sever zasahuje do Německa a západního Polska, na jižní Moravu a jihozápadní Slovensko.

V ČR se v minulosti vyskytoval v širším okolí Bzence a Rohatce na Hodonínsku, izolovaně také v Modřanské rokli v Praze a v okolí Poštorné a Hlohovce na Břeclavsku. Do současnosti přetrvala pouze populace na Bzenecku.

Ekologie:
Konkurenčně slabý druh, který preferuje plošky s obnaženým substrátem. U nás a na Slovensku výrazně preferuje písčiny, v západní Evropě roste na kamenitých, mělkých a v létě vysýchavých půdách, často s dalšími terofyty, např. s kolencem Morisonovým (Spergula morisonii) a rozrazilem Dilleniovým (Veronica dillenii), a geofyty, např. křivatcem českým (Gagea bohemica). Semena jsou velmi lehká a díky blanitému lemu mohou být šířena větrem.

Terofyt kvetoucí v březnu a dubnu.

Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh nacházející se na našem území na absolutní areálové hranici. Ohrožen je zejména přímou destrukcí stanovišť (např. těžbou písku, stavbou železnic a silnic) a také sukcesními změnami, zejména zarůstáním písčin expanzní třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), akátem (Robinia pseudoacacia) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Druh je chráněn zákonem jako kriticky ohrožený a ve stejné kategorii je veden v aktuální verzi Červeného seznamu. Kromě toho je jeho poslední přežívající populace na našem území chráněna i územně v podobě mzchú.

 

 

Literatura:

Dvořák F. (1990): Spergula L. – In.: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 76–81.

Grulich V. & Čeřovský J. (1999): Spergula pentandra. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5, Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, p. 353.

Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340.