Platanthera chlorantha - vemeník zelenavý

16. 11. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. – vemeník zelenavý

Syn.: Orchis chlorantha Custer in Steinmüller; Platanthera montana (Custer) Reichenb. fil.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: VU, §O

 

Popis: Světle zelená bylina s dvěma řepovitými hlízami. Lodyha přímá, dutá, lysá, rýhovaná, vysoká obvykle 20–60 cm. Spodní listy nejčastěji po 2, přisedlé, vstřícné, eliptické až obvejčité; lodyžní listy v počtu 1–3, od sebe oddálené, malé. Květenstvím je přímý, řídký, válcovitý klas složený z 10–30 květů. Květy zelenavě bílé nebo nažloutlé; brylky svisle šikmo postavené, na horním konci od sebe 2–3 mm oddálené; rostelum krátké; rostelová žlázka a burzikula (= váčkovité rozšíření blizny/čnělky) chybí. Semeník obloukovitě prohnutý, zkroucený. Plodem jsou válcovité tobolky.

 

Možná záměna: Lze zaměnit za vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), který má brylky rovnoběžně postavené, k sobě bližší, dlouze zašpičatělou ostruhu a květy obvykle bílé či mírně nažloutlé. Oba druhy se na společných lokalitách mohou, byť spíše vzácně, křížit. Kříženci Platanthera ×graebneri se vyznačují různými kombinacemi znaků rodičovských druhů a nelze je snadno rozlišit.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s rozsáhlým areálem rozpínajícím se od západní části evropského kontinentu po Dálný východ. Vyskytuje se rovněž v severní Africe.

 

V České republice roste roztroušeně až vzácně, nerovnoměrně a mezerovitě. Častější je na Šumavě a v Polomených horách. Na Moravě je obecně o něco častějším druhem, zejména v Karpatech a v Rychlebských horách a v Moravském podhůří Vysočiny. Velmi vzácným druhem je v nížinách, těžiště výskytu nachází v kolinním až montánním stupni.

 

Ekologie: Roste na křovinatých stráních, ve světlých listnatých až smíšených lesích, na prameništích, na nehnojených loukách, v údolních nivách a v trávnících. Preferuje čerstvě vlhké, hluboké půdy. Druh má širokou ekologickou amplitudu a osidluje rozmanité množství vegetačních typů.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ohrožení a ochrana: Vemeník zelenavý je zvláště chráněným druhem vedeným v kategorii ohrožených druhů. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné (VU). V minulosti výrazně ustoupil především v nížinách vlivem opuštění tradičních způsobů hospodaření, přímé destrukce biotopů a jejich přeměny na zemědělskou půdu, zvýšeného užívání hnojiv a sukcese.

 

 

Literatura:

 

Zázvorka J. (2011): Rod Platanthera. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky vol. 8., Academia, Praha, 486–492.