Orobanche lutea - záraza žlutá

1. 11. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Orobanche lutea Baumg. – záraza žlutá

Syn.: Orobanche rubens Wallr., O. medicaginis Ruby, O. buekiana Koch, O. hians Steven, O. prosgolica Formánek

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité

Status: NT

 

Popis: Bylina žláznatá, s žlázkami bělavými až světle žlutými, středně velká až mohutná, vysoká obvykle do 60 cm. Lodyha na bázi prstovitě ztlustlá, špinavě nafialovělá nebo narůžovělá, dole hustě, výše jen řídce olistěná. Listy úzké, prodloužené, šikmo vzhůru od lodyhy odstávající. Květenství válcovité; kališní segmenty volné, často do ½ členěné ve 2 cípy; koruna trubkovitá, ve střední části rovná, žlutá, často s hnědofialovým nádechem a žilkováním, laloky koruny nepravidelně zubaté. Nitky tyčinek v dolní části nežláznaté, hustě chlupaté; blizna žlutá.

 

Možná záměna: Na určování komplikovanější druh zaměňovaný za zárazu alsaskou (Orobanche alsatica) a z. vyšší (O. elatior). Od těchto druhů se liší zejména charakteristickou rovnou hřbetní částí korunní trubky.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s rozsáhlým areálem sahajícím od západní Evropy až do Střední Asie. V Evropě na sever zasahuje až po pobaltské země.

 

V České republice patří k hojněji se vyskytujícím zástupcům rodu. Vyskytuje se roztroušeně v českém a moravském termofytiku, méně často v přilehlých oblastech mezofytika. Avšak v rozsáhlých oblastech chybí. Častěji se s tímto druhem setkáme například v Bílých Karpatech.

 

Ekologie: Roste na výslunných křovinatých a travnatých stráních, na mezích, na zatravněných terasách, méně často jako plevel na zahrádkách a ve vojtěškových polích. Preferuje půdy hluboké, vysýchavé, na bazických horninových podkladech. Jako všichni zástupci rodu je parazitickou bylinou. Hostiteli jsou zástupci rodu tolice (Medicago), zejména tolice srpovitá (M. falcata), méně často již zmíněná tolice vojtěška (M. sativa).

 

Geofyt s fenologickým optimem růstu od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony. V aktuálním Červeném seznamu je řazen mezi druhy téměř ohrožené (NT). Vyskytuje se však na lokalitách obvykle maloplošně chráněných.

 

 

Literatura:

 

Piwowarczyk R. & Krajewski Ł. (2014): Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae) in Poland: revised distribution, taxonomy, phytocoenological and host relations. – Biodivesity: Research and Conservation, 34(1):17–39.

 

Zázvorka J. (2000): Orobanche L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 489–513.