Mecorhis ungaricus - zobonoska uherská

31. 12. 2017 vytvořil Filip Trnka

Mecorhis ungaricus (Herbst, 1783) – zobonoska uherská
Čeleď: Attelabidae – zobonoskovití
Status: RE

 

Popis: Velikost těla 4–7,1  mm, zbarvení černé, bez kovového lesku. Štít tmavě červený, krovky červené s černou trojúhelníkovitou skvrnou (vzácně, štít i krovky černé). Nosec štíhlý a dlouhý s výrazným žebírkem z každé strany ohraničené rýhou. Samice mají nosec delší než hlavu a štít dohromady, u samců stejné délky jako hlava a štít. Osazení tykadel u samic v polovině délky nosce, u samců v poslední třetině. Krovky o něco širší než delší. Na vnitřní straně vrcholů holení u obou pohlaví žlutohnědé trny. Ochlupení krovek je tmavé, dlouhé a odstávající.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh. Zbarvením je podobná běžná zobonoska jablečná (Tatianaerhynchites aequatus), která je menší (2,7–4,5 mm), celé tělo má kovově lesklé a štít zbarven měděně.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rozšířený především v jižní Evropě, odkud zasahuje do jižní části střední Evropy. Dále je znám z Balkánu, Ukrajiny a Blízkého Východu.

 

V ČR má tato zobonoska severní okraj areálu a byla vždy uváděna vzácně pouze z jižní Moravy. Prvně byl druh publikován z Brna a později obecně z jižní Moravy. Poslední známé nálezy jsou 50. let. Recentně by mohl druh na jižní Moravě stále přežívat.

 

Biologie a ekologie: Dospělci krátce od půlky května do začátku července. Xerotermní druh obývající stepní a lesostepní stráně, vinice a zahrady. Preferuje zejména teplejší biotopy skalních stepí na přechodu nížin a navazujících pohoří. Oligofág s vazbou na různé druhy růží (Rosa spp.), v jejichž poupatech a plodech probíhá vývoj larev. Imaga sedí na listech nebo květech, na kterých často vytvářejí požerky. Samička klade po jednom vajíčku do jednoho poupěte, jehož stopku nakousává, a proto postupně zavadá. Vadnoucí poupě může postupem času spadnout na zem. Dospělé larvy na konci vývoje vylézají z poupěte a zavrtávají se do půdy, vytváří si hliněný kokon a přezimují. Kuklení larev probíhá na jaře. V oblastech svého častějšího výskytu (např. v Bulharsku a Turecku) působí škody na růžích pěstovaných na olej.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „regionálně vyhynulý“. Tento velmi vzácný druh zasahuje do střední Evropy okrajem svého areálu. Ústup druhu mohlo způsobit ukončení pastvy a hospodaření na xerotermních biotopech. Management by měl být směřován především k pastvě a vyřezávání náletu na stepních a lesostepních biotopech. Vhodné je ponechávat solitérní keře (Rosa canina) nebo porosty (např. R. gallica) různých druhů růží na otevřených stanovištích.

 

 

Literatura:

 

Alaserhat I.& Gültekin L. (2014): Investigation of the morphology, biology and infestation of Mecorhis ungarica (Herbst, 1783) (Coleoptera: Rhynchitidae) associated with rosehip plants (Rosa spp.). Turkish Journal of Entomology 38(2): 157–172.

 

Alonso-Zarazaga M. A. (2011): Rhynchitidae. Pp. 109–129. In Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Curculionoidea I, Apollo Books Stenstrup, 373 pp.

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Cmoluch Z. (1979): Klucze do oznaczania owadów Polski, (Rhinomaceridae, Attelabidae), XIX, Zeszyt 96-97, Warszawa.

 

Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp.

 

Reitter E. (1870): Übersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn 8(2): i–vii + 1–195.