Lycoperdina bovistae - pýchavkovník

29. 9. 2020 vytvořil Radim Gabriš

Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) – pýchavkovník

Čeleď: Endomychidae – pýchavníkovití

Status: VU

 

Popis: Velikost těla 4–4,5 mm. Tělo lesklé, hladké, pokryté jen velmi jemným a nezřetelným ochlupením. Barva obvykle černá nebo hnědočerná, tykadla, nohy a spodní strana těla světlejší. Někdy může být celé tělo zbarveno i hnědě či hnědočerveně. Tykadla jsou růžencovitého typu, ke konci mírně rozšířená. Nohy relativně dlouhé. Štít po stranách mírně vykrojený, na ploše u báze se dvěma výraznými podélnými vtlaky či rýhami. Krovky vejčitého tvaru, ke konci výrazně zúžené.

 

Možná záměna: Světle zbarvení jedinci se mohou podobat dalšímu druhu tohoto rodu – Lycoperdina succincta. Tento druh je obvykle zbarven hnědočerveně, přes krovky se obvykle táhne široký příčný černý pruh. I u tohoto druhu se však mohou vyskytnout jednobarevní jedinci a k rozlišení je pak třeba posoudit další znaky, zejména celkový tvar těla.

 

Rozšíření: Evropský druh, těžiště výskytu leží v oblasti střední Evropy, na západ dosahuje rozšíření Francie a Belgie, na jih Itálie a Maďarska, na severu Dánska a Švédska a na východě Polska a Slovenska.

 

V ČR lokálně po celém území, zpracování detailního rozšíření však chybí. Výskyt je zaznamenáván od nížin až do hor v oblastech přírodě blízkých lesů.

 

Biologie a ekologie: Mykofágni druh, který je výskytem a vývojem vázán na různé druhy hub ze skupiny pýchavek (např. rody Lycoperdon, Clavatia apod.) rostoucích zejména v přírodě blízkých lesích. Dospělce je možné nalézt uvnitř plodnic ve vláknech a výtrusném prachu (v mykologické terminologii se tato část plodnice nazývá těřich nebo gleba). Brouci bývají výtrusným prachem kompletně pokryti. Mimo plodnice hub lze dospělce nalézt jen náhodně, obvykle se zdržují ve vrstvě lesní opadanky. Detaily bionomie nejsou příliš známy, lze předpokládat, že vývoj larev probíhá v plodnicích hub, ve kterých se zdržují i dospělci. V plodnicích pýchavek se spolu s tímto druhem často vyskytuje i další broučí obyvatel – vlnec rezavý (Pocadius ferrugineus) z čeledi lesknáčkovitých (Nitidulidae).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Obecně je považován za relativně vzácný druh přírodně zachovalých lesů. Relativní vzácnost je však do jisté míry dána skrytým způsobem života, při cíleném vyhledávání jedinců v plodnicích pýchavek lze často objevit i zcela nové lokality výskytu.

 

 

Literatura:

 

Mazur S. (1983): Klucze do oznaczania owadów XIX: 74-75. Zadrzewkowate - Erotylidae, Wygłodkowate - Endomychidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, PWN.