Lissotriton helveticus - čolek hranatý

23. 11. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789) - čolek hranatý

Syn.: Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789), Lacerta helveticus Razoumowsky, 1789

Čeleď: Salamandridae - mlokovití

Status: KO, CR, IUCN: LC, Bern III

 

Popis: Čolek hranatý je 7-10 cm velký druh ocasatého obojživelníka. Samice (7-10 cm) je většinou větší než samec (7-8 cm). Na hlavě můžeme pozorovat tři podélné rýhy, které se u čenichu skoro sbíhají dohromady. Velmi nápadný je tvar trupu, a to zejména u samců. Postranní hřbetní lišty jsou totiž velmi vyvinuté, a proto se čolek na průřezu jeví jako hranatý. Zbarvení hřbetu je olivově-zelené, hnědé nebo až pískově-žluté, často se vyskytují i tmavé tečky. Boky a ocas je skvrnitý. Přes oči je většinou tmavý pruh. Břicho je  žlutavé až světle oranžové, beze skvrn. Toto žlutavé až oranžové zbarvení je lemováno jemně růžovou až masovitou barvou stejně jako spodní strana končetin a hrdlo. V době páření mají samci na hřbetu nízký celokrajný hřbetní lem, který přechází ve velký ocasní lem. Ocas je v tuto dobu zakončen černou ocasní nitkou (filamentum), kterou nalezneme i u samic, ale menší než u samců. Zadní nohy samců jsou v době rozmnožování velmi nápadné zduřelými plovacími blánami.

 

Možná záměna: Při navštívení lokalit výskytu můžeme čolka hranatého zaměnit s čolkem obecný (Lissotriton vulgaris), se kterým si na těchto lokalitách v ČR vyskytují spolu. Spolehlivým určovacím znakem č. hranatého jsou zduřelé plovací blány na zadních končetinách a růžovo-masové zbarvení okrajů břicha a končetin. Velmi podobným druh je také čolek karpatský (Lissotriton montandoni), který se však vyskytuje pouze v karpatských pohořích a Jeseníkách.

 

Rozšíření: Hlavním centrem výskytu čolka hranatého je západní Evropa. Obývá sever Španělska a Portugalska, Francii, Švýcarsko a Německo. Běžný je také na Britských ostrovech. Nejvýchodněji jsou položeny lokality v České republice.

 

Do České republiky zasahuje rozšíření tohoto čolka jen velmi okrajově. Výskyt byl potvrzen pouze ve dvou mapovacích kvadrátech (5640; 5740), a to až v roce 1990. Lokality jsou soustředěny do česko-německého pohraničí v okolí města Kraslice (okr. Sokolov).

 

Biologie a ekologie: Druh vyskytující se společně s č. obecným a horským, převážně mezi 500-1500 m n.m. (v ČR 540-810 m n.m.). Uvádí se, že č. hranatý vyhledává lesní komplexy a v nich vhodné lokality k rozmnožování. Jako vhodné se jeví mělké tůně s roztroušenou vegetací nebo kaluže na lesních cestách. Reprodukce probíhá od února do srpna. Páření předcházejí svatební tance. Zimování probíhá na souši, velmi vzácně i ve vodě, v zemních úkrytech. Při terestrické fázi se vyznačuje noční aktivitou. Potravou čolka hranatého jsou vodní bezobratlí (korýši, larvy pošvatek), larvy jiných čolků. Mimo vodní prostředí loví larvy hmyzu, červy, brouky. Byly prokázány i sklony ke kanibalizmu. Dožívá se 12-14 let.

 

Ohrožení a ochrana: V České republice jde o druh na hranici areálu rozšíření, což je jedno z velkých rizik, které mohou ohrozit české populace. Také je ohrožen jako většina ocasatých obojživelníků v ČR, a to zanikáním vhodných biotopů a znečišťováním vhodných lokalit pro rozmnožování. Tvorba nových tůněk může napomoci ke stabilitě populací. Důležitá je také územní ochrana současných lokalit. V současnosti bylo provedeno několik vhodných opatření (tvorba tůní), aby čolek hranatý byl i nadále druhem české fauny.

 

Taxonomická poznámka: V Evropě můžeme čolka hranatého rozdělit do třech poddruhů. Na severu Španělska se můžeme setkat hned se dvěma (L. helveticus sequeirai a L. helveticus punctillatus). Většinu území však obývá nominátní poddruh Lissotriton helveticus helveticus.

 

lissotriton_helveticus lissotriton_helveticus1 lissotriton_helveticus2
lissotriton_helveticus3 lissotriton_helveticus4 lissotriton_helveticus5