Kickxia elatine - úporek hrálovitý

19. 9. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Kickxia elatine (L.) Dumort. – úporek hrálovitý

Syn.: Antirrhinum elatine L., Linaria elatine (L.) Mill., Tursitis filifera Raf.

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité

Status: C2

 

Popis: Bylina od báze větvená, často s chybějící hlavní lodyhou a velkým počtem tenkých poléhavých lodyh postranních. Lodyhy tupě hranaté, plné, roztroušeně až hustě pokryté odstálými chlupy a krátkými žláznatými chlupy. Listy střídavé, řapíkaté; čepel lodyžních listů hrálovitá, celokrajná. Květy jednotlivé, vyrůstající v úžlabí listenů, na dlouhých stopkách, s rovnou ostruhou. Kalich chlupatý; koruna dvoupyská, žlutobílá, jen horní pysk na vnitřní straně fialový. Tobolky široce vejcovité až kulovité, semena s bradavčitá.

 

Možná záměna: Od druhého zástupce na našem území se vyskytujícího – úporku pochybného (Kickxia spuria) – se pozná dle čepele listů, kdy úporek pochybný má listy vejčité, dále dle květních stopek, které jsou u úporku pochybného celé chlupaté, rovněž se liší ostruhou květů, kdy u druhého zástupce je ostruha obloukovitě zahnutá.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem zasahujícím od Pyrenejského poloostrova do Střední Asie. Areál zasahuje rovněž do severní Afriky a do Makaronésie. Ze Severní Ameriky je znám jako nepůvodní druh.

 

V České republice je považován za archeofyt s těžištěm rozšíření v teplých oblastech a ve středních polohách na východní Moravě. Je znám též z Hané, Vidnavska a Osoblažska, vzácně z Českého středohoří a jz. Čech.

 

Ekologie: Úporek hrálovitý je typickým polní plevelem rostoucím na polích, úhorech, mezích, méně často na suchých pastvinách, podél řek, na letněných dnech rybníků a ruderálních místech. Preferuje zástin okolních rostlin a spíše hlinitopísčité substráty.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Úporek hrálovitý není vzhledem ke své ekobiologii vedený jako zvláště chráněný druh. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2). V předešlých vydáních byl považován dokonce za druh kriticky ohrožený, což bylo dáno jeho rapidním úbytkem ze známých lokalit. Ústup tohoto druhu je patrně zapříčiněn agrotechnickými postupy v zemědělství, masivním užíváním herbicidů, hlubokou orbou. Nicméně v některých oblastech je jeho výskyt stabilní.

 

Taxonomická poznámka: Na našem území se prokazatelně vyskytuje pouze nominátní poddruhu. V minulosti byl jediným sběrem doložen mediteránní poddruh Kickxia elatine subsp. crinita, který se vyznačuje hustě chlupatými, tuhými, přímými lodyhami, heteromofními listy, většími korunami květů a květními stopkami max. 3krát delšími než kalich.

 

Zajímavost: V minulosti byl v lidovém léčitelství využíván jako hemostatikum, tedy prostředek k zastavení krvácení.

 

 

Literatura:

 

Nepraš K. et al. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. – Severočeskou Přírodou, Litoměřice, 39: 59–72.

 

Nietto A. H. (2009): Kickxia Dumort In: Castroviejo S. et al. (eds), Flora Iberica, vol. 13, C. S. I. C., Madrid: 216–224.

 

Slavík B. (2000): Kickxia Dumort. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha: 346–49.