Gypsophila paniculata - šater latnatý

4. 10. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Gypsophila paniculata L. – šater latnatý

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: EN, §S, ČK

 

Popis: Nepřehlédnutelná a nezaměnitelná bylina, vytvářející mnohonásobně větvený až 1 metr vysoký kompaktní kulovitý trs, složený z hustě listnatých lodyh, s nápadně ztlustlými uzlinami v místě jejich větvení. Dolní listy brzy odumírají. Střední a horní úzké až čárkovité. Květenství je komplikované uskupení bohatě větvené, ale jinak poměrně řídké vrcholičnaté laty vidlanů. Květy velmi drobné, bílé. Plodem jsou kulovité tobolky otvírající se čtyřmi dlouhými zuby.

 

Rozšíření: Druh s výrazně kontinentálním areálem zahrnujícím oblast od západní Sbiře po panonskou část střední Evropy. Areál rovněž zasahuje do Evropy jihovýchodní a nejzápadnější lokality se nachází v centrálním Německu, poblíž města Mainz.

 

V České republice je přirozený výskyt omezen pouze na oblast jižní a jihozápadní Moravy, výhradně v planárních polohách (do 250 m n. m.) termofytika. Poměrně často je zavlékán, sekundárně je dokladován výskyt např. od Třince, Pardubic, Strakonic aj.

 

Ekologie: Šater latnatý je vázaný na stanoviště stepního charakteru, na stepní stráně, okraje cest, meze, železniční náspy. Preferuje suché, jemné písčité substráty, popř. štěrkopísky. Udáván jakou součást vegetace sv. Koelerion glaucae nebo Festucion vaginatae.

 

Patří mezi druhy se specifickým způsobem rozšiřování semen, známých jako "stepní běžci", kdy se v pozdním létě po dozrání semen uvolní nadzemní část rostliny, která je následně unášena větrem. Obdobně jako katrán tatarský (Crambe tataria).

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako silně ohrožený. V Červeném seznamu je řazen mezi ohrožené druhy české flóry (EN). Z řady historických lokalit vymizel a jak je tomu u těchto druhů časté, na ústupu se podepsaly plošné hospodářské úpravy, těžba (v tomto případě písku) a v neposlední řadě sukcesní procesy.

 

Poznámka: Dekorativní, nápadná rostlina, která je často pěstována na zahrádkách. V zahradnictví je známa pod názvem "nevěstin závoj" a své využití nachází i v sušeném stavu v květinovém aranžérství.

 

 gypsophila_paniculata1 gypsophila_paniculata2 gypsophila_paniculata3

 

Literatura:

 

Šourková M. (1990): Gypsophila L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha,192–198.