Grypus brunnirostris - nosatec

3. 8. 2017 vytvořil Filip Trnka

Grypus brunnirostris (Fabricius, 1792) – nosatec
Čeleď: Erirhinidae
Status: VU

 

Popis: Délka těla 3–4,5 mm, zbarvení těla šedé s tmavě a světle hnědými šupinkami, které tvoří nevýraznou kresbu. Za polovinou krovek dvě nepříliš výrazné světlé tečky. Končetiny jsou červeno-hnědé. Nosec je tenký a silně zakřivený. Tykadla osazená v poslední třetině nosce. Nelétavý druh.

 

Možná záměna: Příbuzný Grypus equiseti je větším druhem (4,5–6,5 mm) a povrch těla tohoto druhu je zbarven kontrastně černo(šedo)-bíle.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v severní, západní a střední Evropě (chybí ve většině jižní Evropy) na sever zasahuje do Dánska a jižního Švédska. Západně od Francie, Nizozemí, Švýcarska do střední Evropy. Východně zasahuje do Pobaltí a Běloruska. Nejjižněji v severní Itálii a Bulharsku. Tento druh také žije v severní Americe.

 

V ČR poměrně vzácný druh po celém území, především v nížinách v nivách větších řek.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu až červenci. Žije na mokřadech a podmáčených loukách, často v nivách řek. Dospělci i larvy na přesličkách (Equisetum spp.), zjištěn na p. rolní (E. arvense) a p. poříční (E. fluviatile). Biologie není dobře známa, předpokládá se, že larva žije podobně jako u běžnějšího druhu G. equiseti a to uvnitř stonků přesliček. Vylíhnutí brouci zimují v půdě a objevují se brzy na jaře.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Historicky byl tento druh ohrožen destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů, recentně eutrofizací a sukcesí. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, vyřezávání náletu, udržování vodního režimu na lokalitě a také revitalizaci vodních toků. Tento druh je zranitelný především kvůli neschopnosti letu, kdy nedokáže obsazovat příliš vzdálená místa.

 

 


Literatura:

 

Dieckmann L. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Erirhinae). Beiträge zur Entomologie, 36: 119-181.

 

Smreczyński S. 1972: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce-Curculionidae, Podrodzina Curculioninae. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 196 pp.