Draba nemorosa - chudina hajní

23. 5. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Draba nemorosa L. – chudina hajní

Syn.: Drabella nemoralis (L.) Bubani; Tomostima nemorosum (L.) Lunell

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: CR

 

Popis: Bylina s tenkým, žlutavým kořenem. Lodyhy přímé, olistěné, v dolní části chlupaté, vysoké obvykle 10–20 cm. Přízemní listy obvejčité až podlouhlé, chlupaté; lodyžní listy přisedlé, vejčité, chlupaté, na rubu s vidličnatě větvenými chlupy. Květenstvím je mnohokvětý hrozen, za květu stažený, za plodu výrazně prodloužený. Květy drobné, kališní lístky nejčastěji lysé, s úzkým, bílým lemem; korunní lístky žluté, na vrcholu mělce vykrojené. Plodní stopky šikmo nebo kolmo odstálé. Plodem jsou úzce eliptické, chlupaté šešulky. Semena hnědá, lysá, hladká.

 

Možná záměna: Tuto chudinu lze zaměnit s rovněž vzácnou chudinou zední (Draba muralis), která je habitem robustnější, má bílé korunní lístky květů a lysé šešulky. Plody chudin připomínají plody osívky jarní (Erophila verna), která je drobnou, časně jarní efemérou, výrazně se liší absencí lodyžních listů.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím oblast temperátního pásu severní polokoule. V oblasti Euroasie se areál rozprostírá od Pyrenejí až po Dálný východ. V Severní Americe zahrnuje spíše střední a severněji položené části kontinentu. Jako nepůvodní druh je znám z Aleutských ostrovů a z Tasmánie, za druhotný je považován výskyt ve Skandinávii.

 

V České republice jsou jako původní lokality chápány pouze ty jihomoravské. Jinde se vyskytuje na sekundárních stanovištích, častěji byl tento druh zaznamenán v jihozápadních Čechách na Strakonicku, ale bodově též jinde, např. na Hané, Ostravsku, v moravském předhůří Vysočiny, ve východních Čechách, na Děčínsku atd. Lokality nepřesahují 500 m n. m.

 

Ekologie: Roste na suchých travnatých stráních, ve světlých borových lesích, častěji však na antropicky ovlivněných stanovištích sekundárního charakteru, jako jsou kulturní louky, okraje polí a silnic a především železniční náspy. Preferuje lehké, písčité půdy. Nevykazuje specifické vazby na konkrétní rostlinná společenstva.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení v květnu.

 

Ochrana a ohrožení: Chudina hajní není vedena mezi zvláště chráněnými druhy, ovšem v Červeném seznamu je řazena mezi druhy kriticky ohrožené (CR), což odpovídá nízkému počtu lokalit na jižní Moravě. Populace vykazují meziroční fluktuace v početnosti, v některých letech se může vyskytovat masově, v jiných letech chybí.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. (1992): Draba L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 152–155.