Daphne cneorum - lýkovec vonný

12. 5. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Daphne cneorum L. - lýkovec vonný

Syn.: Thymelaea cneorum (L.) Scop.; Daphne verlotii Gr. et Godr.

Čeleď: Thymelaeaceae - vrabečnicovité

Status: CR, §K

 

Popis: Vždyzelený nízký keř vysoký 1030 cm. Větve tenké, větvené, poléhavé až vystoupavé, kořenující, v mládí pýřité, starší olysalé. Na každém vrcholu větve vždy jeden kulovitý pupen. Listy nahloučené na konci větví, neopadavé, přisedlé, úzce kopinaté, na vrcholu tupé, kožovité. Květy v koncových 410květých svazečcích; květní stopky krátké, hustě chlupaté; květy zbarvené v různých odstínech, vzácně bílé. Plodem je zasychavá peckovice.

 

Možná záměna: Na našem území se vyskytují dva habituelně i ekologicky nezaměnitelné taxony. Běžnější lýkovec jedovatý (Daphne mezzereum) je vysoký vzpřímený keř kvetoucí před olistěním, s plody dužnatými nikoli zasychavými.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem se submediteránní tendencí, který najdeme vyjma severní částí kontinentu od Španělska po Ukrajinu, na Balkánském poloostrově a ve střední Evropě.

 

Na našem území je vázán především na nižší nadmořské polohy českého a moravského termofytika a přilehlé oblasti mezofytika. Do vyšších nadmořských poloh nezasahuje. V Čechách se vyskytuje především v oblasti Dolního Pojizeří a Středního Povltaví,  na Moravě ve Znojemsko-brněnské pahorkatině, Moravském krase, Drahanské vrchovině aj.

 

Ekologie: Druh suchých prosvětlených doubrav, teplomilných borů, výslunných lemů a xerotermních trávníků. Preferuje skeletnaté půdní profily se spíše bazickou reakcí. Občas vytváří rozsáhlé porosty. Nejčastěji jako součást společenstev sv. Quercion pubescenti-petraeae.

 

Vytrvalý chamaefyt s optimem kvetení od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Lýkovec vonný je řazen mezi zvláště chráněné druhy české flóry v kategorii kriticky ohrožené. Stejný status ohrožení mu patří i Červeném a černém seznamu vyšších cévnatých rostlin. Zároveň patří mezi druhy dramaticky ustupující z historických lokalit. Hlavní příčiny lze vidět v přímém sběru za květu velmi atraktivní rostliny, v přímé destrukci biotopů, především zapříčiněné lesní těžbou a dále v sukcesi resp. absenci managmentu xerotermních biotopů.