Dactylorhiza incarnata - prstnatec pleťový

20. 5. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó - prstnatec pleťový

Syn.: Dactylorchis incarnata (L.) Verm., Orchis incarnata L., Orchis angustifolia auct., Orchis strictifolia Opiz, Orchis lanceolata A. Dietr., Orchis impudica Crantz

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C1, §2, CITES

 

Popis: Poměrně vysoká orchidej, dorůstající se 25-80 cm. Lodyha je dutá, vzpřímená, světle zelená. Listy jsou kopinaté až úzce kopinaté, nejširší u báze, světle zelené, neskvrnité, s kápovitou špičkou. Květenství je poměrně mohutné (až 12 cm), protáhlé, tvořené až 50 květy. Listeny jsou zelené, dlouze trojúhelníkovité, na konci zašpičatělé, výrazně vyčnívající z květenství. Květy jsou růžové (pleťové) barvy, vzácně se vyskytují také albinotičtí jedinci. Spodní pysk květu je mělce trojlaločný, postranní protáhlé, většinou vzhůru směřující. Ostruha je přímá, tlustá a poměrně dlouhá (až 10 mm). Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: S ostatními druhy rodu prstnatec (Dactylorhiza). Prstnatec pleťový lze od ostatních zástupců tohoto rodu poznat podle čepelí, které jsou nejširší v polovině nebo nad ní, a také podle neskvrnitých listů.

 

Rozšíření: Celoevropsky rozšířený druh, jehož souvislý areál sahá od Skandinávie na severu po severní polohy Balkánského a Apeninského poloostrova, od Velké Británie na západě po evropskou část Ruska na východě, poté se souvislý výskyt rozpadá na řadu menších lokalit a pokračuje až do střední Asie.

 

V ČR roste velmi roztroušeně, od nížin do podhůří, častější je především v středním Polabí a na jižní Moravě. Chybí v převážné části severozápadních Čech.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, rostoucí na slatiništích, vlhkých loukách či v řidších rákosinách na březích rybníků, velmi vzácně také ve vlhkých příkopech. Vyžaduje vyšší hladinu podzemní vody a slunná stanoviště, na úživných, především zásaditých půdách. Často se vyskytuje ve společenstvech svazů Calthion či Molinion.

 

Geofyt, kvetoucí od května do června.

 

Význam: Vzácný a ohrožený taxon naší květeny, indikátor vlhkých stanovišť a v neposlední řadě také dekorativní rostlina. 

 

Ohrožení a ochrana: Tento druh je ohrožen především melioracemi a vysušováním vlhkých luk, dále také sukcesí na vhodných biotopech (nemá rád zastínění). Mnoho lokalit výskytu tohoto druhu je územně chráněno. Na lokalitách probíhá vhodný management (odstraňování náletu a rákosu).