Cybister lateralimarginalis - křepčík obroubený

18. 2. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) – křepčík obroubený

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 2937 mm. Tělo dospělců je černozelené se žlutou obrubou krovek a štítu. Tělo je vejčitého tvaru. Nejširší rozměr krovek je za jejich středem a směrem k hlavě se více zužuje. Krovky jsou bez rýh. U obou pohlaví jsou na krovkách jen nespojité řady teček. Zadní holeň je krátká a široká, na spodní straně výrazně vykrojená. Na zadním chodidle je jen jeden drápek.

 

Možná záměna: Křepčík obroubený je jediný zástupce rodu Cybister u nás. Od velkých potápníků rodu Dytiscus se liší mimo jiné zadním okrajem štítu, který je bez žlutého okraje. Potápníci rodu Dytiscus dále mají krovky nejširší zhruba ve středu jejich délky, zadní holeň delší a užší, bez výřezu na spodní straně a na zadním chodidle jsou dva drápky. Zadní kyčle (metacoxy) křepčíka obroubeného jsou na rozdíl od zástupců rodu Dytiscus zakončeny tupě bez výrazných protažených výběžků.

 

Rozšíření: Široce rozšířený palearktický druh vyskytující se v severní Africe a ve většině Evropy včetně Velké Británie. Jeho areál zasahuje na severu až po jižní Švédsko a na východě až po Kašmír a Čínu.

 

Těžištěm výskytu v ČR je jižní Morava. V Čechách se vyskytuje jen velmi lokálně. Přibývající nálezy v posledních letech však svědčí o jeho úspěšném šíření.

 

Ekologie a biologie: Vyskytuje se v menších, přírodních typech vodních nádrží s hustou příbřežní vegetací, například v extenzivních rybnících, zatopených lomech a ojediněle i v rašelinných jezírkách. V jižních oblastech svého areálu vyhledává také pomaleji tekoucí úseky řek. Jedná se o teplomilnější druh obsazující biotopy spíše v nižších polohách. Dospělci přezimují ve vodě a ke kladení vajíček dochází během jara (duben, květen) s následným vývojem larev během června a července. Jak larvy, tak dospělci se živí dravě.

 

 

 


Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Kolář V & Boukal DS (2016): Faunistické zprávy ze západních Čech – 8. Dytiscidae (Faunistic records from western Bohemia – 8. Dytiscidae). – Západočeské entomologické listy, 7: 11–13. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-3-2016.

 

Kolář V, Tichánek F & Tropek R (2015): Početná populace potápníka Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) na mosteckých hnědouhelných výsypkách. Elateridarium 9: 160-162.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp. 

 

Straka M & Sychra J (2007): Determinační kurz makrozoobentosu: COLEOPTERA, Materiál k determinačnímu kurzu 10. – 12. září 2007, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka