Ceruchus chrysomelinus - roháček jedlový

8. 1. 2012 vytvořil Filip Trnka

Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) - roháček jedlový

Syn.: Lucanus chrysomelinus Hochenwarth, 1785; Lucanus piceus Bonsdorff, 1785; Lucanus tarandus Panzer, 1789; Platycerus tenebrioides Latreille, 1807; Tarandus silesiacus Megerle (Dejean), 1837; Tarandus sylvicola Mulsant, 1842

Čeleď: Lucanidae - roháčovití

Status: KO, CR, IUCN: NT

 

Popis: Velikost je těla 11-16 mm, zbarvení je černé a povrch těla je silně lesklý. Mandibuly u samců jsou značně prodloužené a parůžkovité, u samic jsou krátké. Tykadla jsou rezavě hnědé. Hlava je u samců téměř stejně široká jako štít. Krovky jsou s výrazným rýhováním.

 

Rozšíření: Boreo-montální druh vyskytující se téměř v celé Evropě (chybí ve Velké Británii, Irsku, Dánsku a zemích Beneluxu).

 

V ČR velmi lokální a vzácný druh. Vyskytuje se především v pohraničních horách a podhůřích: Beskydy, Hostýnské vrchy, Novohradské hory, Šumava, Český les, České Švýcarsko, Jizerské hory, Orlické hory a nově zjištěn v Hrubém Jeseníku. Vzácně i v nížinách např.: Třeboňsko a Znojemsko.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do srpna, na kmenech stromů. Druh je vázán na staré lesy (listnaté i jehličnaté) s velkým podílem odumřelé dřevní hmoty, obsazuje dřevo ve velmi pokročilém stádiu sukcese (tzv. červený trouch). Je typickým obyvatelem "pralesních" porostů kde nejčastěji vyhledává odumřelé kmeny a pařezy jedlí bělokorých (Abies alba) a smrků ztepilých (Picea abies), velmi vyjímečně i v listnáčích např.: buk lesní (Fagus sylvatica). Larvy se v trouchu vyvíjejí 2-3 roky.

 

Ohrožení a ochrana: Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny patří mezi kriticky ohrožené druhy (KO). V Červeném seznamu je druh veden jako kriticky ohrožený (CR). Ohrožení roháčka jedlového spočívá ve vazbě na staré "pralesní" porosty s velkým podílem odumřelé hmoty, takové lesy jsou v ČR k nalezení jen velmi zřídka. Druh lze chránit především vyhlašováním chráněných území a ponechávat alespoň část lesních porostů jako bezzásahové.