Carex hordeistichos - ostřice ječmenovitá

5. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Carex hordeistichos Vill. - ostřice ječmenovitá

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Status: EN, §K

 

Popis: Různoklasá ostřice s hustými nerozpadavými trsy a matnými rozpadavými pochvami, listový jazýček bělavý. Klásky jakoby vzhledem připomínají klasy ječmenu, nepřesahují celkovou výšku rostliny; mošničky mohutné, uspořádány v řadách nad sebou.

 

Možná záměna: V ČR zaměnitelná pouze s ostřicí žitnou (Carex secalina), která má mošničky uspořádány spirálovitě.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, vymezen hranicemi severní Afriky a JZ Evropy na východ po řeku Volhu, Kavkaz, Írán a Irák. Převážná část tohoto disjunktivního areálu leží v panonské oblasti.

 

V ČR primárně pouze na jižní a jihovýchodní Moravě, dále ve středomoravských Karpatech, výskyt soustředěn v oblasti Moutnic, Žatčan, Šaratic a dále v CHKO Bílé Karpaty a NP Podyjí (Havraníky), lokality v Čechách jsou zřejmě druhotné, tudíž můžeme Carex hordeistichos považovat na území Čech za zavlečenou.

 

Ekologie: Druh tolerantní ke zvýšenému obsahu solí v půdě, často se vyskytující na slaniskách, zasolených okrajích pastvin a luk, na vlhkých až podmáčených stanovištích, na březích vodních toků, v Bílých Karpatech na flyšových prameništích, též na těžkých jílovitých půdách.

 

Hemikryptofyt, s těžištěm výskytu v nížinném až pahorkatiném stupni.

 

Význam: Zajímavý submediteránní-subkontinentální element v české flóře.

 

Ohrožení a ochrana: V současné době považován za kriticky ohrožený, zákonem chráněný druh, avšak jeho status ochrany je poměrně přeceňovaný (v novém vydání Červeného seznamu byl přeřazen do kategorie ohrožených druhů). Řada lokalit je územně chráněna v rámci CHKO Bílé Karpaty - PR Drahy, PP Záhumenice, PR Bílé potoky. Záchranný program a opětovné vysazení proběhlo v NP Podyjí (Havraníky). Druh poměrně dobře kultivovatelný.

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.