Buprestis octoguttata - krasec osmiskvrnný

4. 3. 2018 vytvořil Filip Trnka

Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 – krasec osmiskvrnný
Čeleď: Buprestidae – krascovití
Status: EN

 

Popis: Velikost těla 9–15mm, zbarvení kovově modré s osmi souměrnými žlutými skvrnami na krovkách. Na hlavě v přední části dvě žluté skvrny, také na kusadlech. Dvě podlouhlé žluté skvrny na okraji štítu, podobná skvrna i na boční straně krovek. Spodní část těla žlutě pruhovaná.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa (jižní Skandinávie), Sibiř, Kavkaz a severní Afrika.

 

V ČR velmi lokálně v nížinách v rozsáhlejších borových lesích a skalních borech nejčastěji v údolí velkých řek.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od poloviny června do poloviny září, maximum od půlky července do poloviny srpna. Druh žije především ve větších komplexech borů na písčinách a skalních borech. Preferuje borovici lesní (Pinus sylvestris), ale byl zjištěn i na jiných druzích borovic, ale také na smrku ztepilém (Picea abies). Imaga se zdržují na mrtvých kmenech, pařezech a nezřídka i na skládkách dřeva. V odpoledních a podvečerních hodinách často na jehličí živné rostliny. Larva se vyvíjí pod kůrou kmenů, pařezů, větví a povrchových kořenů. Vývoj larev trvá 2–3 roky, kuklení probíhá v kůře, vzácněji v lýku. Larvy se kuklí během května a června a od poloviny června vylétá nová generace.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, ale v Červeném seznamu ČR je uveden v kategorii CR „ohrožený“. Druh je velmi lokální s úzkou vazbou na primární biotopy skalních borů a rozvolněných borů na písčinách. Zde je ohrožen přímou destrukcí biotopů, ale většina těchto biotopů je chráněna. Dokáže ovšem přežívat i v sekundárních pěstovaných borech, jeho přežívání je přímo úměrné typu hospodaření v těchto lesích. V tomto biotopu je vhodným managementem extenzivní a výběrová těžba stromů s ponecháváním výstavků a pařezů. Nevhodná je holosečná těžba a frézování či vytrhávání pařezů.

 

Taxonomická poznámka: Vytváří několik poddruhů, v ČR nominátní poddruh B. o. octoguttata. Na Korsice B. o. corsica a v severní Africe B. o. corpulenta (Maroko) a B. o.magica (Alžírsko a Tunisko).

 

 

Literatura:

 

Bílý S. (1989): Zoologické klíče. Krascovití, Buprestidae. Academia, Praha.

 

Bílý S. (2002): Summary of the bionomy of the buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 10: 1–103.

 

Škorpík M., Křivan V. & Kraus Z. (2011): Faunistika krascovitých (Coleoptera: Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně. Thayensia 8: 109−291.