Boros schneideri - boroš Schneiderův

7. 6. 2018 vytvořil Filip Trnka

Boros schneideri (Panzer, 1795) - boroš Schneiderův
Čeleď: Boridae - borošovití
Status: RE, IUCN: VU, HD II

 

Popis: Velikost 12–14 mm, zbarvení černé nebo černo-hnědé s leskem. Hlava o něco méně úzká než štít, který je mnohem užší než šířka krovek. Krovky jemně tečkované. Larva o velikosti 17–23 mm zbarvena bílo-žlutě. Larva je podobná jiným podkorním druhům brouků např. rodu Cucujus, Pytho, Pyrochroa nebo Schizotus od kterých se snadno odliší dle posledního zadečkového článku, kde jsou urogomfy, které tvoří tři výstupky vypadající jako panovníkova koruna nebo rohy.

 

Možná záměna: Jediný zástupce čeledi v Evropě. Druh připomíná některé druhy potemníků, nejvíce rod Laena od kterého se na první pohled liší celkový tvarem, délkou těla a tykadel.

 

Rozšíření: Obývá severní a severovýchodní Evropu, v západní Evropě považován za vymřelého, ale neexistují důvěryhodné údaje (Francie a Německo). Ve střední Evropě velmi izolované populace, druh je považován za vyhynulý (ČR) nebo velmi vzácný (Polsko, Slovensko). Dále rozšířen v Bělorusku, severní Ukrajině, Pobaltí, Švédsku, Finsku a přes Sibiř, severovýchodní Čínu až po Japonsko a Koreu.

 

V ČR pouze historické nálezy ze Šumavy, kde byl tento druh nalezen ve dvou jedincích v roce 1876.

 

Biologie a ekologie: Dospělce lze najít v průběhu celého roku. Ve dne pod kůrou stromů, v noci na kůře, méně často na choroších a jiných plodnicích hub. Brouci jsou predátoři, loví pod kůrou drobné bezobratlé. Druh je považován za pralesní relikt s vazbou na zachovalé jehličnaté a smíšené porosty zejména podhorských a horských poloh (vzácně i v nížinách) s velkým množstvím a kontinuitou mrtvého dřeva. Imaga i larvy preferují stojící torza jehličnatých stromů s odchlipující se kůrou a rozkládajícím se lýkem. Obývají především smrk ztepilý (Picea abies), jedli bělokorou (Abies alba) a borovici lesní (Pinus sylvestris). Vzácněji je nalézán i na listnatých stromech. Torza stromů, kde probíhá vývoj, mohou být i malých průměrů (10–20cm), ale musejí být ve vhodném stádiu rozkladu a mít vhodnou vlhkost. Druh preferuje spíše silné stromy okolo průměru 40–50 cm. Brouci i larvy obsazují stromy ve stinných lesích, ale mohou žít i na stromech vystaveným plnému slunečnímu svitu. Larvy jsou saproxylofágní nebo saproxylomycetofágní, žijí pod kůrou a jejich biologie je málo známa. Uvádí se, že loví jiné larvy bezobratlých nebo že se živí porosty hub rodu Aureobasidium. Vývoj larev trvá dva roky. Kuklení probíhá v červenci a v srpnu, nová generace se líhne během října a dospělci přezimují pod kůrou do jara.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, ale v Červeném seznamu ČR je uveden jako regionálně vymizelý. V celé střední Evropě je to velmi vzácný brouk. Tento druh vyhledává přirozené, rozlohou velké, nefragmentované, pralesní porosty s velkým množstvím mrtvého dřeva, kde často neprobíhá žádné nebo extenzivní hospodaření a těžba porostů. S tím souvisí hlavní příčina ohrožení populací tohoto druhu. Při historickém i současném lesním hospodaření, došlo k přeměně lesních porostů, není zde ponecháváno mrtvé dřevo v lesích a často je použito devastačních způsobů těžby. Dnes z pralesních porostů zbyly pouze malé fragmenty, v kterých druh nedokáže dlouhodobě přežívat. Bylo zjištěno, že Boros schneideri preferuje porosty větší než 200 km2. Zásadním principem ochrany druhu je ponechávat v lesních porostech co nejvíce dřeva a stojících kmenů na zetlení. Vhodné je i cílené pěstování starých stromů na lokalitách výskytu a rozšíření stávajících biotopů s uplatněním těchto opatření. Pokud bude v ČR druh znovu nalezen, mělo by neprodleně dojít k vyhlášení MZCHÚ.

 

 

Literatura:

 

Blažytė-Čereškienė L. & Karalius. V. (2012): Habitat requirements of the endangered beetle Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera: Boridae). Insect Conservation and Diversity 5: 186–191.

 

Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno.

 

Gutowski J. M., Sućko K, Zub K. & Bohdan A. (2014): Habitat preferences of Boros schneideri (Coleoptera: Boridae) in the natural tree stands of the Białowieża Forest. Journal of Insect Science 14: 276 DOI: 10.1093/jisesa/ieu138

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Karalius V. & Blažytė-Čereškienė L. (2009): Distribution of Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera, Boridae) in Lithuania. Journal of Insect Conservation 13: 347–35.