Verbascum phoeniceum - divizna brunátná

8. 12. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Verbascum phoeniceum L. - divizna brunátná

Syn.: Verbascum wallrothii Bluff et Fingerh.

Čeleď: Scrophulariaceae - krtičníkovité

Status: NT, §O

 

Popis: Bylina s přímou lodyhou vysoká do 60 cm, nevětvená, řídce olistěná. Přízemní listy v růžici, řapíkaté, s čepelí podlouhle vejčitou, dlouhou až 15 cm, na bázi se náhle zúžující, na vrcholu spíše tupá, na líci lysá, na rubu žláznatě chlupatá. Lodyžní listy obvykle 2-4, mnohem menší než přízemní listy, oboustranně žláznaté. Květenstvím je nevětvený nepravý hrozen, hustě žláznatě chlupatý. Kalich květů členěný v kopinaté cípy, koruna květů kolovitá, temně fialová, ojediněle i bílá, na bázi zbarvená žlutavě. Plodem jsou vejcovité tobolky.

 

Rozšíření: Druh euroasijský se submediteránně-subkontinentálním areálem zahrnujícím především oblast JV Evropy, s přesahem na Kavkaz, do Malé i Střední Asie. Rovněž se vyskytuje ve střední Evropě. Druhotně znám z jižní Skandinávie, Ruska i Francie.

 

V České republice nachází těžiště výskytu v českém i moravském termofytiku, jako teplomilný prvek pronikal i do mezofytika. Většina lokalit se nachází v planárním až kolinním, řídce v suprakolinním stupni.

 

Ekologie: Divizna brunátná je druhem primárně vázaným na xerotermní biotopy. Roste v suchých trávnících, v kamenitých svazích, na písčinách, ve světlých doubravách a borech, zřídka osidluje železniční náspy. Preferuje sušší hlinité i písčité půdy, na báze (především vápník) bohaté substráty. Vyskytuje v mnoha typech xerotemní vegetace především ve svazech Festucion valesiaceae a Bromion erecti.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako ohrožený. V Červeném seznamu náleží mezi druhy téměř ohrožené (NT). Přestože je počet lokalit poměrně bohatý, můžeme v historickém kontextu pozorovat negativní trendy v rozšíření divizny brunátné, zřejmě ustupující vlivem unifikace zemědělských postupů, opouštění od tradičních způsobů hospodaření, pastvy a rovněž vlivem zvýšené eutrofizace prostředí.

 

 

Literatura:

 

Kirschner J. (2000): Verbascum L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, p. 295–314.