Stachys germanica - čistec německý

1. 1. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Stachys germanica L. - čistec německý

Syn.: (= vztahující se k nominátnímu poddruhu) Stachys argentea Tausch; Stachys biennis Roth; Stachys polystachya Teri.; Stachys sublanata Fleischmann

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: C2

 

Popis: Bylina, celá šedobíle plstnatá, nežláznatá, mírně zapáchající. Lodyha přímá, až 1,5 m vysoká, jednoduchá nebo chudě větvená v horní části. Listy se zaokrouhlenou bází čepele, na okraji vroubkované až zubaté, na lící zelené a mělce chlupaté, na rubu hustě chlupaté až vlnaté. Květenstvím je lichopřeslen, v dolní části oddálený, v horní nahloučený, složený až ze 20ti květů. Kalich květů chlupatý, nežláznatý, zakončený tuhou, nachovou osinkou. Koruna květů zbarvena růžovo fialově. Plodem jsou trojboké tvrdky.

 

Možná záměna: Na našem území téměř nezaměnitelný druh. Velmi podobný mu je často pěstovaný a občas zplaňující čistec vlnatý (Stachys byzantina) - trvalka, přitiskle chlupatá, s klínovitou bází čepele listů, na rubu i lící hustě stříbřitě vlnatá.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, se suboceanickou tendencí, vyskytující se v západní, střední, jižní a východní Evropě. Nejsevernější lokality se nachází v hrabství Oxfordshire ve Velké Británii, kde je druh celkově velmi vzácný, naopak jižní a JV hranice prochází severní Afrikou a dále Malou a střední Asií.

 

V České republice se vyskytuje povětšinou velmi vzácně v českém a moravském termofytiku, ojediněle proniká do teplých oblastí mezofytika. Obvykle je vázán na kolinní a suprakolinní polohy, ze zahraničí je ovšem znám i z nadmořských výšek nad 1500 m n.m. Hojnější výskyt je dokladován především z Českého krasu a Hustopečské pahorkatiny. Za fytogeograficky významný lze považovat výskyt v Moravské bráně.

 

Ekologie: Druh obsazující slunná stanoviště, křovinaté stráně a lemy, pastviny, často též v lomy, při okrajích cest, nezřídka na rumištích. Preferuje hlinité substráty na různých typech podloží, často se s ním setkáme na vápencích. Součást řady vegetačních jednotek trávo-bylinné vegetace např. sv. Bromion erecti či ruderální vegetace sv. Onopordion acanthii.

 

Obvykle dvouletka, kvetoucí v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není řazen mezi zvláště chráněné taxony České republiky, v Červeném seznamu je vedený jako kriticky ohrožený druh. Mezi potenciální příčiny ohrožení patří především přímá destrukce lokalit např. těžbou, expanzivní šíření třtiny na lokalitách, sukcesní změny způsobené absencí managementu. Řada lokalit je chráněna formou máloplošně chráněných území.

 

Taxonomická poznámka: Na základě výrazné morfologické variability, projevující se především v odění listů, bylo v komplexu Stachys germanica vylišeno několik poddruhů, avšak taxonomický koncept dosud není ucelený a podpořený molekulárními studiemi. Z České republiky je znám pouze nominátní poddruh Stachys germanica subsp. germanica, z Turecka Stachys germanica subsp. bithynica, z Řecka Stachys germanica subsp. heldreichii. Středomořský taxon Stachys germanica subsp. salviifolia je nověji pojímán jako poddruh Stachys cretica.

 

stachys_germanica1 stachys_germanica2 stachys_germanica3

 

Literatura:

 

Chrtek J. jun. (2000): Stachys L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 614–625.