Pulmonaria angustifolia - plicník úzkolistý

12. 1. 2014 vytvořil Michal Hroneš

Pulmonaria angustifolia L. – plicník úzkolistý
Syn.: Pulmonaria azurea Besser
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: VU

Popis: Vytrvalé, 15–25 cm vysoké byliny s vícehlavým oddenkem a vystoupavými až přímými, štětinatě a žláznatě chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou široce kopinaté, na vrcholu špičaté, na bázi náhle zúžené v řapík, oboustranně štětinatě chlupaté. Řapík je křídlatý, obvykle delší než čepel. Lodyžní listy jsou drobnější, čárkovitě kopinaté, na bázi zaokrouhlené, přisedlé, na konci obvykle dlouze špičaté, na okraji často podvinuté, oboustranně chlupaté. Vrcholové vijany, vyrůstající z paždí lodyžních listů, jsou složené ze zpočátku karmínových později jasně modrých květů. Kalich je zvonkovitý, přibližně do poloviny dělený v žláznatě chlupaté cípy. Tvrdky jsou vejcovité, lysé a lesklé.

Možná záměna:
Podobným druhem je kostival měkký (Pulmonaria mollis), od kterého se liší především užšími lodyžními i přízemními listy, azurově modrými květy a převážně nežláznatým oděním.

Rozšíření: Především střední a východní Evropa, od východní Francie a jihozápadních Alp, po Povolží, na sever zasahuje do Dánska a jižního Švédska, na jihu do severní Itálie a Slovinska.

V ČR se vyskytuje pouze v termofytiku a přilehlých oblastech mezofytika, v Čechách zejména v Českém středohoří, Doupovských horách a Českém krasu, vzácněji pak také v Polabí, na Plzeňsku či ve středním Povltaví, na Moravě hojněji jen v Bílých Karpatech a Hustopečské pahorkatině, vzácně až ojediněle také v Moravském krasu a v širším okolí Brna, na Olomoucku či na Osoblažsku.

Ekologie: Relativně teplomilný druh, který roste v podrostu a na okrajích světlých teplomilných doubrav či dubohabřin nebo na křovinatých stráních, na hlubokých, na živiny bohatých půdách, na bazickém i kyselém podloží. Je diagnostickým druhem subkontinentálních doubrav svazu Aceri tatarici-Quercion.

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května.


Ohrožení a ochrana: Jedná se o přirozeně poměrně vzácný druh, který je vázaný na světlé listnaté lesy, které vlivem změny lesnického hospodaření z části vymizely z naší krajiny. Řada lokalit plicníku úzkolistého tak zanikla (např. ve východních Čechách). Druh je proto veden v Červeném seznamu jako ohrožený (VU).

 

 

Literatura:

Křísa B. (2000): Pulmonaria L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 194–200.