Poophagus hopffgarteni - nosatec

31. 8. 2022 vytvořil Filip Trnka

Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873 – nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: CR

 

Popis: Velikost těla 2,6–3,5 mm. Zbarvení těla černé s bílými a hnědými šupinkami, které pokrývají celé tělo. Nosec delší než hlava a štít, výrazně zakřivený, cylindrický. Tykadla osazená přibližně v polovině nosce. Štít je v bazální části výrazně zaoblený. Krovky širší než štít a jsou protáhlé bez výrazných ramen. Nohy značně dlouhé, holeně, někdy i stehna červeno-hnědé. Chodidla jsou velmi protažená.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytuje ještě jeden mnohem hojnější zástupce rodu, a to Poophagus sisymbrii. Od P. hopffgarteni se liší v několika znacích. Štít je v bazální části rovnoběžný. Krovky jsou výrazně širší než štít s výraznými rameny. Nohy jsou poměrně dlouhé, chodidla neprotažené.

 

Rozšíření: Východoevropský druh s diskontinuálním areálem v západní Sibiři a Kazachstánu. Druhá arela od Ukrajiny přes východní část střední Evropy až do Chorvatska.

 

V ČR se historicky se vyskytoval ve středním Polabí, poslední nálezy jsou u roku 1946. Na jižní Moravě byl nalezen v okolí Břeclavi a na Pálavě, recentní nálezy jsou z roku 1998. Na jižní Moravě v nivě Dyje by mohl druh stále přežívat.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce dubna do září s maximem od poloviny května do začátku července. Druh obývá pouze velmi zachovalé nivy větších řek, kde osidluje okraje vod, říční rozlivy a mokřady. Monofágní druh s vazbou na rukev obojživelnou (Rorippa amphibia). Brouci preferují, když živné rostliny rostou v mělké vodě z vodní hladiny, u které se na stoncích a listech zdržují. Mohou také několik hodin pobývat pod vodou. Páření probíhá během května, samice kladou vajíčka do tenčích částí stonku v blízkosti květů. Vývoj larev probíhá nad hladinou a trvá několik týdnů. Larvy se kuklí ve stoncích během června. Nová generace zimuje na okrajích vod v detritu.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Tento nosatec patří k nejnáročnějším nosatcům vyžadující kontinuální podmínky říčních niv a mokřadních biotopů. Historicky byl ohrožen především destrukcí říčních niv a melioracemi mokřadů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci vod a regulaci toků. Zjištění recentní populace v ČR by mělo vést k neprodlenému vyhlášení maloplošného chráněného území. Management by měl spočívat v obnově mokřadů (odbahňování zazemněných mrtvých ramen) a udržování vodního režimu na lokalitách. Hospodaření na lokalitách by mělo být extenzivní - např. využívání rybníků na chov plůdku a častější letnění.

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 

 

Colonnelli E. (2013): Subfamily Ceutorhynchinae. Pp. 176–214. In: Löbl I. & Smetana A.(eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden, 700 pp.

 

Dieckmann L. (1972): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: Ceutorhynchinae. Beiträge zur Entomologie: 22: 3–128.

 

Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp. Gosik R. (2008): Comparative morphology of the development stages of Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873 and P. sisymbrii (Fabricius, 1776), with comments on their biology (Coleoptera: Curculionidae). Genus 19: 103–112.

 

Strejček J. (1969): Příspěvek k poznání fauny brouků čeledí Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae v Československu (2.). (Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Familien Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae and Curculionidae aus der Tschechoslowakei (2.)). Zprávy Československé Společnosti Entomologické, 5: 83–88.

 

Strejček J. (1996): Coleoptera: Curculionoidea 1 (Anthribidae and Curculionidae). Pp. 577–599. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 94: 409–630.