Polygala amarella subsp. amarella - vítod nahořklý pravý

2. 8. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Polygala amarella subsp. amarella – vítod nahořklý pravý

Syn.: Polygala uliginosa Rchb., P. amara subsp. uliginosa (Rchb.) Čelak., P. amara subsp. amarella (Crantz) Chodat

Čeleď: Polygalaceae – vítodovité

Status: EN

 

Popis: Rostliny hořké chuti, s tenkým kořenem. Lodyhy četné, nevětvené, vystoupavé, řídce pýřité, do 15 cm dlouhé. Přízemní listy nahloučené v husté růžici, obvejčité až kopisťovité, na bázi klínovitě zúžené, až 2krát větší než listy lodyžní. Lodyžní listy v horní třetině nejširší, tupé. Hrozen mnohokvětý, zprvu hustý, později prodloužený. Květy bělavé až bílé; listen kratší než květní stopka. Kališní lístky za květu přitisklé; křídla eliptická až úzce vejčitá, na bázi svírají úhel 45–65°, s otevřenou žilnatinou. Koruna do poloviny srostlá, stejně dlouhá jako křídla. Tobolky obsrdčité, se zelenavě blanitým okrajem.

 

Možná záměna: Na našem území je vylišován ještě vítod nahořklý rakouský (Polygala amarella subsp. austriaca), který má nečetné, řídce větvené, až 25 cm dlouhé lodyhy a především kovově modré květy. Od ostatních vítodů se poznají dle nahloučené růžice listů, které jsou zároveň výrazně větší než listy lodyžní.

 

Rozšíření: Evropský druh, který se vyskytuje zejména ve střední a východní části kontinentu. V západní Evropě roste roztroušeně, na sever zasahuje po střední část Skandinávie.

 

V České republice roste vzácně a izolovaně v některých oblastech termofytika a mezofytika, jako je Polabí, České středohoří, Liberecko, okolí Bělé pod Bezdězem, Strakonicko, Orlické opuky, pásmo křídových sedimentů Železných hor a Žďárských vrchů, Bílé Karpaty a Zlínské vrchy. V rozsáhlých oblastech Česka však zcela chybí. Lokality nepřesahují 800 m n. m.

 

Ekologie: Druh otevřených lučních, vlhkých až střídavě vlhkých stanovišť nebo výhřevných strání na opukách. Optimum nachází na bezkolencových loukách a vápnitých slatiništích s mechovým patrem sv. Caricion davallianae. Preferuje málo propustné, minerálně bohatší substráty.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není veden mezi zvláště chráněnými, v Červeném seznamu je řazen mezi druhy ohrožené (EN), což je dáno nevelkým množstvím lokalit a vazbou na rovněž vzácné biotopy, které jsou ohroženy zarůstáním. Řada lokalit je zahrnuta v maloplošně chráněných územích.

 

 

Literatura:

 

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. (eds) (2017): Polygala amarella Crantz – vítod nahořklý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 8. 2022).

 

Kirschner J. (1997): Polygala L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 242–252.