Polycnemum arvense - chruplavník rolní

18. 9. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Polycnemum arvense L. – chruplavník rolní

Syn.: Polycnemum inundatum Schrank; P. viaticum Pallas, p.p.; P. recurvum Loisel; P. verrucosum Láng

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: CR

 

Popis: Drobná, odspodu bohatě větvená, poléhavá až vystoupavá bylina, vysoká 5–25 cm, s postranními větvemi obvykle delšími než hlavní lodyha. Lodyha i větve kryté kadeřavými chlupy. Listy šídlovité, ve střední části okolo 0,5 mm široké, šikmo odstávající nebo přitisklé, tuhé. Listeny až 6krát delší než okvětní lístky; listence kratší nebo zdéli okvětí, s vytaženou špičkou.

 

Možná záměna: Kratší listence než okvětí má ještě u nás vyhynulý chruplavník Heuffelův (Polycnemum heuffelii), ten se vyznačuje ještě tenčími listy. Velmi vzácný chruplavník větší (P. majus) má naopak listence delší než okvětí a listy ve střední části širší než 0,7 mm.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, jehož areál se rozpíná od západní Evropy, kde je výskyt považován za adventivní, až po jižní část Sibiře. Roste rovněž na Kavkaze.

 

Na území České republiky se tento druh vyskytoval s různou frekvencí především v nižších a středních polohách, dnes obecně vzácně, na horách neroste vůbec. Chybí v rozsáhlých oblastech západních, sv. Čech, severní a východní Moravy.

 

Ekologie: Tento druh roste na různých typech přírozených i druhotných stanovišť, jako jsou písčiny, vysýchavé kamenité až skalnaté svahy, okraje polí, lomy a intenzivní pastviny. Preferuje půdy chudé na živiny, spíše kyselejší substráty. Je druhem konkurenčně slabým a nesnáší hustější vegetační zápoj, naopak mu svědčí plochy narušované nebo sešlapávané.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Chruplavník rolní je podobně jako chruplavník větší velmi vzácným druhem, který sice není řazen mezi zvláště chráněné, ale v Červeném seznamu je veden mezi druhy kriticky ohroženými (CR). Vzhledem k obvyklému malému vzrůstu rostlin může být v terénu snadno přehlédnutelný, a proto nelze vyloučit jeho objevení na starších i zcela nových lokalitách.

 

 

Literatura:

 

Roleček J. (2010): Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu. – Acta Rerum Naturalium, 8: 59–60.

 

Tomšovic P. (1990): Polycnemum L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 215–219.