Podops curvidens - kněžice slaništní

19. 4. 2019 vytvořil Stanislav Rada

Podops curvidens A. Costa, 1843 – kněžice slaništní

Čeleď: Pentatomidae – kněžicovití

Status: CR

 

Popis: Drobná kněžice o délce těla 7–8 mm. Podlouhlé klenuté tělo je zbarveno v odstínech hnědé. Hlava je černá a nese pár pětičlánkových tykadel. Za hlavou vybíhají z předních rohů štítu dva typicky tvarované zuby. Většina zadečku je kryta mohutným štítkem (scutellum), pod nímž jsou složena též blanitá křídla.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytuje ještě jeden druh tohoto rodu – Podops inunctus – který je oproti kněžici slaništní hojnější a menší (5,5–6,5 mm). Dále se liší tvarem hlavy (anteklypeus a paraklypei jsou u P. inunctus přibližně stejně dlouhé, zatímco u P. curvidens je anteklypeus zcela uzavřen mezi delšími paraklypei) a tvarem zubů na předních rozích štítu (u P. inunctus se směrem ke konci rozšiřují, u P. curvidens se zužují). V Evropě žijí ještě další 4 druhy rodu Podops, k jejich rozlišení je zapotřebí určovací klíč.

Rod Podops je díky typickým zubům na štítu nezaměnitelný. Mohutný štítek však může na první pohled svádět k chybnému zařazení mezi štítovky (Scutelleridae).

 

Rozšíření: Kněžice slaništní je známa z jižní Francie, z Itálie, Rakouska, Česka, Slovenska, Maďarska a z celého Balkánského poloostrova.

 

V ČR vzácný druh, známý jen z několika málo lokalit na jižní Moravě, zejména z okolí Mikulova a Břeclavi. Osamocená lokalita leží v Moravském krasu u Hostěnic, což je nejsevernější známý výskyt druhu.

 

Biologie a ekologie: O biologii kněžice slaništní je známo relativně málo. Jedná se o vlhkomilný a teplomilný druh, který obývá slunné mokřadní biotopy – na našem území nejčastěji slaniska, případně nížinné mokřadní louky. Živné rostliny nejsou dobře známy – některé zdroje uvádějí sání na sítinách (Juncus spp.), ale je možné, že se jedná o polyfágní druh. Přezimují dospělci, se kterými se lze setkat v květnu až červenci; nová generace dospělců se objevuje od září.

 

Ohrožení a ochrana: Podle červeného seznamu bezobratlých ČR je kněžice slaništní kriticky ohroženým druhem (CR) naší fauny. Je částečně vázána na ohrožený biotop slanisek, který představuje většinu z jejích lokalit na našem území. Potenciálně ohrožujícím faktorem je změna vodního režimu lokalit a jejich vysušení.

 

 

 

Literatura:

 

Kment P., Bryja J., Jindra Z., Hradil K., Baňař P. (2003): New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia II (Nové a zajímavé nálezy ploštic (Heteroptera) z České republiky a ze Slovenska II). Klapalekiana 39: 257–306.

 

Langourov M., Simov N., Bekchiev R., Chobanov D., Antonova V., Dedov I. (2018): Inventory of Selected Groups of Invertebrates in Sedge and Reedbeds not Associated with Open Waters in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica 70: 487–500.

 

Stehlík J.L., Vavříková I. (1993): Results of the investigations on Heteroptera in Slovakia made by the Moravian Museum (Pentatomoidea II). Acta Mus. Moraviae, Sci. Natur. 77: 157–208.