Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá

9. 7. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Phalaris arundinacea L. – chrastice rákosovitá
Syn.: Baldingera arundinacea (L.) Dumort., Digraphis arundinacea (L.) Trin., Typhoides arundinacea (L.) Moench, Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
Čeleď: Poaceae – lipnicovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalá, statná, až 1,5 m vysoká tráva s plazivými oddenky, častými sterilními výhonky a přímými, tuhými stébly. Listy jsou široké, dlouze špičaté, lysé, na bázi s nápadným blanitým, často na konci roztřepeným jazýčkem. Lata je v obrysu protáhlá až vejcovitě kopinatá, laločnatá, zelená nebo načervenalá. Klásky jsou jednokvěté, bezosinné. Plevy jsou kýlnaté, lesklé.

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný druh. Ve sterilním stavu může připomínat rákos (Phragmites australis), od něhož se však liší přítomností blanitého jazýčku v paždí listů. Vzácně se u nás lze setkat také se zplanělou chrasticí kanárskou (Phalaris canariensis), která se od chrastice rákosovité liší absencí sterilních výběžků, vejcovitou latou, nafouklými listovými pochvami a křídlatými plevami.

Rozšíření: Široce rozšířený druh, jehož areál zaujímá mírný až subarktický pás celé severní polokoule. V Evropě se vyskytuje hojně kromě nejjižnějšího Středozemí.

V ČR se vyskytuje hojně od nížin do hor, o něco vzácnější je jen v nejsušších oblastech jižní Moravy.

Ekologie: Vlhkomilný druh rostoucí na březích tekoucích i stojatých vod, ve vlhkých příkopech, na vlhkých a mokřadních loukách, v rákosinách či v podrostu vlhkých, především lužních lesů. Masový výskyt v lučních porostech často představuje pokročilejší sukcesní stadia a je důsledkem upuštění obhospodařování těchto biotopů. Chrastice j diagnostickým druhem společenstev rákosin v okolí tekoucích vod svazu Phalaridion arundinaceae.

Hemikryptofyt, který kvete v červnu a červenci.

Význam: Dobře rostoucí statný druh, který je pro tyto vlastnosti využíván v kořenových čističkách a pro produkci biomasy, vzácněji také jako píce pro dobytek. Rostliny obsahují větší množství jedovatých alkaloidů, z nichž některé jsou silně halucinogenní (zejména dimethyltryptamin – DMT).

Poměrně často se jako okrasná rostlina pěstuje kultivar 'Picta', který se vyznačuje nápadnými bílými pruhy na listech a žlutozelenou barvou lat i stébel. Tento kultivar poměrně často zplaňuje a mimo ČR se chová velmi invazně.

Taxonomická poznámka:
V Evropě se chrastice rákosovitá vyskytuje ve třech odlišných cytotypech, které jsou hodnoceny jako samostatné poddruhy. Na území střední Evropy se vyskytuje jen tetraploidní cytotyp s 28 chromozomy patřící k nominátnímu poddruhu. Diploidní cytotyp (subsp. rotgesii) se vyskytuje na Korsice a Sardinii a hexaploidní cytotyp (subsp. oehlerii) v jihozápadním Středozemí.

 

 

Literatura:

Baldini R. M. (1995): Revision of the genus Phalaris L. (Gramineae). – Webbia 49: 265–329.

Svačinová K. (2011): Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) jako invazní druh. – Bc. Thesis, 44 p. [Depon. in Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích]

Wu Z. L. & Phillips S. (2006): Phalaris Linnaeus. – In: Wu C. Y., Raven P. H. & Hong D. Y. (eds), Flora of China 22: 335–336, Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.