Orlaya grandiflora - paprska velkokvětá

13. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. - paprska velkokvětá

Syn.: Caucalis grandiflora L.; Daucus grandiflorus (L.) Scop.

Čeleď: Apiaceae - miříkovité

Status: C2

 

Popis: Nápadná, až 40 cm vysoká bylina, s jednoduchou hluboce rýhovanou lodyhou, čepel listu v obrysu trojúhelníkovitá, listy peřenodílné až peřenosečné, řídce štětinatě chlupaté. Na první pohled rozpoznatelná díky svému květenství uspořádanému do okolíku, který se skládá z 3 až 5 malých paprskovitě rozložených okolíčků.

 

Rozšíření: Druh s evropským, poměrně nevelkým areálem, těžiště výskytu nacházíme v jižní Evropě, dále v Evropě západní od Španělska po jižní Belgii. Izolovaně též roste na Krymském poloostrově. Výrazná mediteránní tendence.

 

V České republice pouze na Pavlovských vrších (CHKO Pálava), především na Děvíně.

 

Ekologie: Paprska velkokvětá preferuje výslunné skalní stráně až stepi, okraje křovin, vinice, vzácně především v jižní Evropě také jako teplomilný plevel. Roste na bazických horninách (v ČR výhradně na vápenci), na půdách minerálně bohatých, jinde též na alkalických píscích. Uváděn jako součást společenstev podsvazu Poo badensis-Teucrienion montani.

 

Terofyt, kvete od května do července.

 

Význam: Zajímavý teplomilný element české flóry, dekorativní rostlina.

 

Ohrožení a ochrana: V současné době nehrozí tomuto druhu nebezpečí vyhynutí či rapidní snížení velikosti celkové populace. Pavlovské populace můžeme považovat za stabilizované a vzhledem k tomu, že všechny jsou územně chráněny v rámci CHKO Pálava a jednotlivých NPR nehrozí zde ani možnost destrukce přirozených stanovišť. Druh není chráněný zákonem, v Červeném a černém seznamu je vedený jako silně ohrožený a to především díky jeho nevelkému areálu v rámci ČR.

 

  

 

Literatura:

 

Hrouda L. (1997): Orlaya Hoffm. – paprska. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 300–301, Academia, Praha.