Orchis palustris - vstavač bahenní

29. 11. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Orchis palustris Jacq. - vstavač bahenní

Syn.: Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier et Layens

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C1, §1, CITES

 

Popis: Byliny s přímou, rýhovanou, zelenou resp. pod květenstvím nafialovělou lodyhou, vysoké 25-60 cm. Listy rovnoměrně rozložené na lodyze, v počtu 3-7, čárkovité, šikmo odstávající, při bázi nejšírší, zašpičatělé. Květenstvím je řídký klas, složený ze 7 až 20 květů. Květy poměrně velké, fialově nachové až růžové, postranní lístky vně zahnuté, střední lístek vzhůru směřující; postranní vnitřní lístky skloněné v neúplnou přilbu; pysk okrouhlý, stejně široký jak dlouhý, ve střední části světlejší, skvrnitý, mělce 3laločný. Plodem jsou válcovité tobolky.

 

Rozšíření: Evropský druh se submediteránní tendencí na sever zasahující do Německa, Polska, součást teplomilné alvarské vegetace švédského ostrova Gotland. Izolovaně roste na Kavkaze a ve střední Asii.

 

V České republice se vyskytuje ve dvou izolovaných arelách, přičemž v Čechách je výskyt soustředěn do Polabí a dolního Pojizeří. Na Moravě v jižní části na sever po Brno resp. Kroměříž, izolovaně na dvou lokalitách na Vysočině. Dnes extrémně vzácný druh potvrzený jen ze zlomku lokalit.

 

Ekologie: Druh výrazně vlhkomilný, preferující slatinná až bažinatá stanoviště, břehy rybníků, okraje rákosin. Na půdách vlhkých až vysýchavých, s vyšším obsahem bází, snáší i zasolenější půdy. Součást vegetace sv. Caricion davallianae.

Geofyt s optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Vstavač bahenní patří k našim nejvzácnějším orchidejím. Je chráněn vyhláškou a veden jako kriticky ohrožený druh. Stejný status ohrožení mu patří i v Červeném a černém seznamu. Příčiny rapidního ústupu můžeme hledat především v přímé destrukci přirozených biotopů, odvodňování, přeměnách biotopů na zemědělské plochy. Relativně bohaté populace se udržují už jen ve středním Polabí a výhledově zřejmě nemůžeme očekávat zlepšení. Tisícihlavé populace u nás opravdu neuvidíme a museli bychom za nimi cestovat třeba do Slovinska, kde je vstavač bahenní stále ještě hojným druhem.

 

Taxonomická poznámka: Orchis palustris je někdy společně s O. elegans řazen do komplexu druhu Orchis laxiflora, kde jsou oba taxony považovány za poddruhy. Na našem území se tyto taxony nevyskytují.