Myosotis stenophylla - pomněnka úzkolistá

14. 5. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Myosotis stenophylla Knaf - pomněnka úzkolistá

Syn.: Myosotis podperae Domin; Myosotis sylvatica ssp. gayeri Soó; Myosotis alpestris ssp. stenophylla (Knaf) Metzel in Dostál

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité 

Status: C1, §1

 

Popis: Vytrvalé trsnaté byliny, s přímými až vystoupavými lodyhami. Vysoké většinou 20-30 cm. Lodyhy hustě jemně chlupaté, někdy olysalé. Přízemní růžice listů plně vyvinutá až po odkvětu, listy v růžici výrazně dlouze řapíkaté, na vrcholu špičaté, chlupaté ze svrchní strany, na spodní straně někdy olysalé, řapík často nafialovělý. Lodyžní listy úzce kopinaté, k lodyze přitisklé. Květenstvím je mnohokvětý vijan, bez listenů, květy vonné. Kalich zvonkovitý, vytrvává i po opadání plodů, hustě chlupatý. Koruna květů azurově modrá, čnělka nevyčnívá z květů. Plodem je vejcovitá tvrdka, s úzkým lemem po obvodu.

 

Možná záměna: Tento druh je na našem území možné zaměnit s pomněnkou lesní (Myosotis sylvatica). Oba druhy se liší ekologicky, stanovištěm i v několika morofologických znacích, jako jsou chlupy na kalichu (pomněnka lesní má chlupy háčkovité, za plodu opadávající; pomněnka úzkolistá nemá háčkovité chlupy a za plodu vytrvávají). Výrazným rozdílem jsou listy v přízemní růžici (u pomněnky lesní krátce řapíkaté, naopak u pomněnky úzkolisté dlouze řapíkaté) a listy lodyžní (u pomněnky lesní vejčité, eliptické, u pomněnky úzkolisté úzce kopinaté).

 

V zahraničí přichází v úvahu záměna s blízce příbuzným druhem, poměnkou vysokohorskou (Myosotis alpestris), který u nás již vyhynul.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým, ostrůvkovitým, čistě evropským areálem, s centrem rozšíření ve střední Evropě a to přímo na území České republiky odkud zasahuje do jižního Polska, na Slovensko, Ukrajinu, izolovaně v Rakousku, Maďarsku a v Rumunsku.

 

V České republice je výskyt koncetrován do kolinního stupně termofytika středních Čech, střední a jižní Moravy, v mezofytiku ve vyšších polohách již velmi vzácně. Dříve byla pomněnka úzkolistá rozšířena roztroušeně, dnes velice vzácně v Českém středohoří, Českém krasu, na Dolnokralovických hadcích a v Doupovských horách. Na Moravě je v současnosti známa pouze ze 4 lokalit v okolí Mohelna, Moravského Krumlova, Kuřimi a Mikulova.

 

Ekologie: Pomněnka úzkolistá je druhem světlomilným, preferujícím výslunná stanoviště s nezapojenou vegetací, skalnaté výchozy, štěrbiny, pukliny a travnaté stráně. Půdní substrát suchý až vysýchavý, skeletnatý a mělký, minerálně bohatý, především na bazických až ultrabazických horninách jako je vápencec a hadec.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v dubnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený. Stejný status má i v Červeném a černém seznamu. Řada lokalit je územně chráněna jako maloplošně chráněná území. Ochrana spočívá především v zabezpečení dostatečného množství vhodných stanovišť a tedy primární je ochrana územní a vhodný managment blokující postupné zarůstání a zazemňování skalních štěrbin. Takovým to skalním druhům obecně neprospívá ani sešlap.

 

 myosotis-stenophylla-1 myosotis-stenophylla-2 myosotis-stenophylla-3

 

Literatura:

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 216–234.