Melampyrum barbatum - černýš bradatý

24. 7. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. ex Willd. – černýš bradatý

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité

Status: občasně zavlékaný druh

 

Popis: Bylina s přímou, hustě pýřitou, větvenou lodyhou s šikmo až přímo odstávajícími větvemi, vysoká 15–40 cm. Listy kopinaté, kratičce drsně chlupaté. Květenstvím je hustý, všestranný klas složený až ze 30 květů; listeny zelené až žlutozelené, na okraji hluboce zubaté, na spodní straně pýřité s kulovitými žlázkami. Kalich hustě dlouze bíle chlupatý; koruna citrónově žlutá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s běžnějším černýšem rolním (Melampyrum arvense), který má horní listeny nejčastěji červené a kalich oděný pouze velmi krátkými chlupy.

 

Rozšíření: Černýš bradatý je endemitem Panonské nížiny, vyskytující od Sedmihradska po jižní Slovensko, Vídeňskou pánev a kdysi až po jižní Moravu a Polsko, kde by však výskyt považován za druhotný.

 

Druh se v České republice vyskytoval velmi vzácně pouze na jižní Moravě (okolí Mikulova, Šatova a Kuřimi) a pravděpodobně zavlečen byl do okolí Zábřehu na Moravě. Poslední nález na našem území pochází z počátku 50. let 20. století.

 

Ekologie: Černýš bradatý roste jako polní plevel na úhorech, ale rovněž jej lze nalézt v polopřirozených společenstvech suchých mezí a výslunných strání.

 

Terofyt s optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: V současném pojetí české květeny je výskyt černýše bradatého považován za nepůvodní, což je zřejmě dáno charakterem stanovišť, které druh osidluje, přesto nelze zcela vyloučit, že se jako panonský floroelement na našem území vyskytoval přirozeně.

 

 

Literatura:


Medvecká J. et al. (2012): Inventory of the alien flora of Slovakia. – Preslia 84: 257–309.

 

Štech M. (2000): Melampyrum L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 412–429.