Lappula semicincta - strošek polopásý

25. 12. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Lappula semicincta (Steven) Popov – strošek polopásý

Syn.: Lappula heterocarpa Klokov et Artemczuk, L. heteracantha subsp. heterocarpa (Klokov et Artemczuk) Holub

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Status: CR

 

Popis: Přitiskle chlupatá bylina s přímou, tuhou, od poloviny větvenou lodyhou, vysokou obvykle do 40 cm. Přízemní listy zúžené v široký řapík, za květu zaschlé; lodyžní listy kopinaté. Květenství všestranné; listeny úzce kopinaté, zdéli nebo delší než kalich; květní stopky krátké, vzpřímené. Koruna květů modrá, korunní lem kolovitý, se zřetelnou pakorunkou. Tvrdky téměř kulovité, se dvěma řadami kotvičkovitých, často různotvarých osténků. Osténky vnitřní řady s rozšířenou a až do 1/3 srostlou bází do podoby lemu.

 

Možná záměna: Záměna připadá v úvahu s ekologicky i habitem podobným stroškem pomněnkovým (L. squarrosa). Diakritické znaky nalezneme na tvrdkách, kdy v případě s. pomněnkového vidíme osténky stejnotvaré, jemnější a na bázi nesrostlé v lem.

 

Rozšíření: Celkový areál je i kvůli nedořešené taxonomii druhu obtížně stanovitelný. Strošek polopásý roste v západní části Panonské nížiny. Ale pravděpodobně jeho areál zasahuje mnohem více na východ, resp. jihovýchod.

 

V České republice se v minulosti i v současnosti vyskytoval vzácně, v některých úsecích 20. století nebyl po celá desetiletí v terénu nalézán. Jeho výskyt byl omezen na jednotky lokalit na jihozápadní Moravě v údolích řek Oslavy a Chvojnice a na Znojemsku. V současnosti je znám ze dvou lokalit.

 

Ekologie: Druh preferuje výslunná a suchá stanoviště, ať se jedná o přírodě blízké xerotermní stráně nebo též člověkem narušovaná stanoviště. Preferuje substráty bohaté na báze.

 

Jednoletý terofyt až dvouletka s fenologickým optimem růstu od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Strošek polopásý není veden mezi zvláště chráněnými druhy, v Červeném seznamu cévnatých rostlin je ovšem řazen mezi druhy kriticky ohrožené (CR), což odráží jeho nízký počet recentních lokalit. Vzhledem k tomu, že tento druh preferuje otevřená a slunná stanoviště, potenciálně problematické se z pohledu druhové ochrany jeví zarůstání lokalit.

 

Etymologie: Český název rodu strošek je odvozen z polského výrazu stroszek, který popisuje stav naježenosti, něčeho, co trčí. V tomto případě se výraz vztahuje k ježatým plodům. V minulosti byl do rodu strošek zahrnován i blízce příbuzný rodu lopuštík, u nás zastoupeným jediným druhem – lopuštíkem skloněným (Hackelia deflexa).

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (2000): Lappula Moench. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 235–238.

 

Roleček J., Čech L. & Danihelka J. (2012): Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice. – Zprávy České botanické společnosti, 47: 1–10.