Juniperus communis subsp. communis - jalovec obecný pravý

26. 10. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Juniperus communis subsp. communis – jalovec obecný pravý

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité

Status: NT

 

Popis: Strom nebo keř se vzpřímenými větvemi, vysoký až 12 m. Jehlice šedozelené, nelesklé, zašpičatělé, v řídkých 3četných přeslenech, s pryskyřičným kanálkem oddáleným od cévního svazku, ponořeným do hypodermis. Samčí šištice vejcovité, žlutavé. Plodem jsou tmavě modré až černé, ojíněné zdužnatělé šištice bobulovitého tvaru zvané galbuly (lidově jalovčinky). Dozrávají druhým rokem.

 

Možná záměna: Na našem území jediný zástupce rodu, který má listy pouze jehlicovitého tvaru. Vyskytuje se ve dvou poddruzích, přičemž vzácnější vysokohorský jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp. nana) se vyznačuje poléhavým vzrůstem a zakřivenými, k větvičkám téměř přitisklými jehlicemi.

 

Rozšíření: Euroasijský taxon rozšířený po celém evropském kontinentu, na východ zasahující do zabajkalské oblasti.

 

V České republice se vyskytuje dnes roztroušeně, v minulosti relativně hojně, zejména však ve středních polohách, kde byly časté pastviny.

 

Ekologie: Jalovec obecný je druhem vázaným na pastviny, skály, okraje kompaktních lesů. Je to dřevina světlomilná, sciofóbní, bez výrazných substrátových preferencí, klimaticky velmi odolná. Je součástí několika typů vegetace, např. vzácných suchomilných formací skalníkových křovin as. Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ochrana a ohrožení: Jalovec obecný pravý je dřevinou, která značně ubyla s opouštěním pastvy a postupným zarůstáním lokalit. Ve stinných lesních porostech nedokáže růst. Dnes je v Červeném seznamu hodnocen jako téměř ohrožený druh (NT). Zbytky rozsáhlejších porostů jsou dnes často chráněny formou maloplošně chráněných území.

 

Využití: Jalovec obecný nabývá širokého uplatnění v potravinářském a dřevařském průmyslu. Dřevo je vonné a odolné, využívá se zejména pro drobné řezbářské výrobky či pro uzení masa. Jalovcové větvičky jsou v některých regionech nedílnou součástí velikonočních tradic. Galbuly se využívají jako koření a jsou zásadní složkou oblíbených alkoholických nápojů jako je borovička a gin. Z galbul se pro lékařské účely rovněž získává olej.

 

 

Literatura:

 

Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBB01 Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi Hofmann 1958. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 94–96.

 

Skalická A. (1997): Juniperus L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 1, 2. vyd., Academia, Praha, 333–338.