Himantoglossum adriaticum - jazýček jadranský

21. 6. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Himantoglossum adriaticum H.Baumann - jazýček jadranský

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C1, §1, ČK, NATURA 2000, CITES

 

Popis: Nápadná, estetická rostlina, s oválnými hlízami, dorůstající nejčastěji 30-60 cm, vzácně až 1m. Lodyha i listy sivozelené, spodní listy za květu často zasychají. Snadno determinovatelná v době květu, květenství řídké, složené z velkých květů s vyplazenými jazykovitě rozeklanými pysky, dlouhými až 7 cm, spirálovitě stočenými, postranní laloky zkroucené, fialové, prostřední pysk ve vrchní části fialově tečkovaný. Okvětní lístky tvoří přilbu, vně světle zelnou, uvnitř nachově pruhovanou. Ostruha krátká, tupá. Plodem jsou válcovité tobolky.

 

Možná záměna: Na našem území naprosto nezaměnitelná rostlina,  na Slovensku v oblasti Bílých a Malých Karpat (dnes už pouze v Malých Karpatech) se můžeme setkat s blízce příbuzným druhem jazýčkem východním (Himantoglossum caprinum), oba se odlišují jen v několika nepatrných znacích na květech (viz foto).

 

Rozšíření: Druh s nevelkým, čistě evropským areálem se submediteránní tendencí zahrnujícím oblast od Itálie, přes Slovinsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko a ČR. Rozšíření není plně známo, tento druh byl vylišen od západoevropského jazýčku kozlího (Himantoglossum hircinum) až na konci 70. let 20. století.

 

V České republice se lokality nachází na severní hranici celkového areálu. Historicky byl dokladován z 5 ti lokalit na Pálavě, v Podyjí, brněnských Hádech, od Židlochovic a na jediné současné recentní lokalitě u Ketkovic. Dlouhé roky se  vedl spor o  lokalitě na Milešovce v Českém středohoří, kde byl dle herbářového dokladu historický výskyt jazýčku jadranského rovněž prokázán.

 

Ekologie: Jazýček jadranský je druhem teplomilným, polostinným, rostoucím v rozvolněných, světlých lesostepích, šípákových doubravách, na xerotermních křovinatých stráních. Konkurenčně slabý. Na půdách mělkých, kamenitých, spíše bazických, často na vápencovém podkladu. Rozmnožuje se téměř výhradně generativně semeny.

 

Hlíznatý geofyt, s fenologickým optimem kvetení od poloviny května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, se stejným statusem ohrožení v Červeném a černém seznamu. Chráněn rovněž v soustavě NATURA 2000 a mezinárodní úmluvě CITES. Jediná stávající lokalita na českém území leží při okraji přírodní rezervace. Je pravidelně monitorována AOPK ČR.

 

Jazýček patří opět mezi druhy, které byly u nás vždy vzácné, na okraji svého celkového areálu. Na ústupu se podepsala celá řada faktorů -  radikální přeměna přirozených křovinatých až lesních biotopů; extrémní výkyvy klimatických podmínek během jednotlivých let, které se odráží v početnosti jedinců následující roky, a díky svému atraktivnímu vzhledu není neobvyklé ani vyrýpání rostlin na zahrádky, které je však zbytečné, jelikož kultivace těchto orchidejí je nemožná.

 

 himantoglossum_adriaticum2 himantoglossum_adriaticum3 himantoglossum_adriaticum_vs_aprinum4

 

Literatura:

 

Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky vol. 8., Academia, Praha, 486–492.