Herniaria hirsuta - průtržník chlupatý

10. 7. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Herniaria hirsuta L. – průtržník chlupatý

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: CR

 

Popis: Byliny s plazivými, větvenými, rovnovážně odstále chlupatými lodyhami. Listy celistvé, eliptické, s hojnými tuhými chlupy. Květy drobné, do 1,5 mm v průměru, v hustých klubíčkovitě stažených vidlanech. Kališní lístky na vrcholu s osinou; tyčinek v květu pět. Tobolky kratší nebo zdéli kališních lístků.

 

Možná záměna: Od běžného průtržníku lysého (Herniaria hirsuta) dobře poznatelný druh, poněvadž tento druh bývá lysý či jen řídce chlupatý. Průtržník šedý (Herniaria incana) u nás zřejmě přirozeně neroste, bývá hustě bíle chlupatý a má dřevnatou lodyhu. Průtržník popelavý (Herniaria cinerea) je na naše území pomíjivě zavlékán, má dvě tyčinky a některé chlupy ve spodní části kalicha háčkovitě zakončené. V některých evropských flórách bývá hodnocen pouze na úrovni variety průtržníku chlupatého.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem zasahujícím do západní části Asie, s přesahem areálu do severní a východní Afriky. Jako nepůvodní druh je znám ze západní části Spojených států.

 

V České republice se historicky vyskytoval roztroušeně až vzácně v Pojizeří, ve středních a jihozápadních Čechách, na jižní a jihovýchodní Moravě, bodově též jinde po republice. V posledních letech se objevuje jako synantropní druh ve městech jako je Brno, Uherské Hradiště, v minulosti též v Ostravě či v Praze.

 

Ekologie: Průtržník chlupatý preferuje suchá, obvykle písčitá nebo štěrkovitá místa s řídkým vegetačním krytem, roste podél cest, ve spárách dlažby, podél železnic nebo na říčních náplavech. Velmi dobře snáší sešlap. Preferuje nižší polohy, ve vyšších nadmořských výškách se objevuje sporadicky.

 

Jednoletý terofyt až krátce vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Tento průtržník nepatří mezi zvláště chráněné druhy, ale v Červeném seznamu je kvůli nízkému počtu lokalit hodnocen jako kriticky ohrožený druh (CR). Vzhledem k antropogennímu charakteru lokalit je jeho ochrana jen těžko realizovatelná. V posledních letech se ve větších sídelních jednotkách objevuje častěji, pravděpodobně do měst bývá zavlékán spolu se stavebním materiálem.

 

 

Literatura:

 

Celesti-Grapow L., Capotorti G. et al. (2013): The vascular flora of Rome. – Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 147(4): 1059–1087.

 

Kalníková V. & Večeřa M. (2017): Herniaria hirsuta L. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 93–94.

 

Schmitz U. (2006): Increase of alien and C4 plant species in annual river bank vegetation of the River Rhine. – Phytocoenologia, 36(3): 393–402.

 

Sutorý K. (1990): Herniaria L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 88–91.