Gentianella praecox subsp. bohemica - hořeček mnohotvarý český

30. 10. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub

Syn.: Gentianella bohemica Skalický; Gentianella austriaca auct. non (A. et J. Kerner) Holub

Čeleď: Gentianaceae - hořcovité

Status: C1, §1, ČK, NATURA 2000, WORLD-R

 

Popis: Morfologicky velmi proměnlivý druh s poměrně nesnadným určováním. Jedná se o dvouletou rostlinu, často již od báze větvenou. Přízemní listy obvejčité, za květu odumírající. Květenství je bohatý víceramenný vrcholík. Květy obvykle modrofialové barvy, s kališními cípy delšími než trubka, zářezy mezi kališními cípy by měly být tvaru písmene U anebo V, koruna delší než kalich.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření tohoto druhu není dokonale známo. Centrum areálu nalezneme na území České republiky v oblasti Českého masivu a přilehlých oblastí, kterými jsou Bavorsko, Rakousko a jižní Polsko, kde je však hořeček považovaný za nezvěstný.

 

V ČR je druhem, který převládá v oblasti mezofytika a oreofytika, s výskytem především na území Čech, kde areál souvisle procházel od Šumavy, přes jižní Čechy, Českomoravskou vrchovinu, Orlické hory až po Krkonoše. V současnosti je největší procento lokalit koncentrováno právě na Šumavě a jejím podhůří, dále na Vysočině, celkově je uváděn z cca 60 lokalit, což představuje pouze 10% všech lokalit historických.

 

Ekologie: Druh otevřených pastvin, sušších luk a trávníků (např. as. Carlino-Brometum), chudých na živiny a především dusík. Poměrně výrazný heliofyt, v raném stádiu vývoje, resp. v prvním roce, výrazně endotrofně mykorhizní.

 

Dvouletka, tvořící v prvním roce pouze listovou růžici, v roce následujícím vykvétá v pozdním létě zhruba od srpna do října.

 

Možná záměna: Morfologická proměnlivost a sklony ke křížení zapříčiňují poměrně snadnou možnost záměny s řadou dalších českých druhů hořečků.  V JZ Čechách je znám vzácný kříženec s Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana, dále na území ČR vzácně kříženec s nominátním poddruhem Gentianella amarella a rovněž jsou dokladováni kříženci s Gentianella campestris. Rostliny jsou většinou intermediální vzhledu mezi rodičovskými druhy.

 

S ostatními druhy by přicházela možnost záměny především s nominátním poddruhem, tedy Gentianella praecox subsp. praecox, ten je ale na našem území považován za vyhynulý (poslední dokladovaný nález je z roku 1914) a kvete dříve, dále je možná záměna např. s nominátním poddruhem Gentianella germanica ad.

 

Význam: Vzácný a ohrožený druh naší flóry, považovaný za subendemit ČR a přilehlých území.

 

Ohrožení: Rapidní ústup tohoto druhu z české přírody sahá do posledních několika desetiletí. Příčiny můžeme hledat především ve změnách hospodaření, eutrofizaci prostředí, intenzifikaci v zemědělství a opouštění od tradičních způsobů, jakými byla především pastva koz a ovcí nebo narušování a rozrušování bylinného porostu např. koňskými povozy. Neobhospodařované lokality velmi rychle zarůstaly a zapojené porosty bránily už samotnému uchycení semen, které vyžadují specifické podmínky už pro samotné klíčení.

 

Ochrana: Hořeček mnohotvarý český je druhem zvláště chráněným zákonem, vedeným jako kriticky ohrožený. Zároveň je to druh zahrnutý v programu NATURA 2000 a rovněž v celosvětové Červené knize jako vzácný. Řada lokalit je chráněna územně, např. v rámci NP a CHKO Šumava (Kotlina Křemelné), CHKO Blanský les, NP Krkonoše ad. V současnosti se vehementně pracuje na záchranném programu a specifickém managementu na zbývajících lokalitách, zahrnujícím především obnovení tradičních způsobů obhospodařování. Vyhlídky pro záchranu tohoto významného taxonu na českém území ovšem nejsou nikterak příznivé.