Gagea villosa – křivatec rolní

6. 6. 2011 vytvořil

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet – křivatec rolní  

Čeleď: Liliaceae - liliovité  

Status: C2

Popis: Jediný z křivatců v české flóře, který je chlupatý (vyjma kriticky ohroženého Gagea bohemica subsp. saxatilis), u G. villosa patrné výrazně chlupaté květní stopky; s velkým množstvím květů, většinou 5-15, které se nachází v přeslenu s lodyžními listy. Sterilní rostliny se poznají díky fialově naběhlým lodyžním bázím a nitkovitým lístkům.

Rozšíření: Submediteránní druh, rozšířený především v jižní, jihovýchodní a střední Evropě.

V České republice roztroušeně v teplejších oblastech.

Ekologie: Dříve se hojně vyskytoval jako plevel v polních kulturách, často na subxerotermních trávnících, mezích, v akátinách a křovinách, především na bazických horninách. Od nížin do pahorkatin.

Ohrožení: V poslední době byl zaznamenán rapidní ústup tohoto druhu. Příčiny nejsou známy, přesto problém můžeme hledat v postupující destrukci přirozených stanovišť, sukcesních procesech a ve sběru do zahrádek.

Ochrana: Druh není uveden ve vyhlášce o zvláště chráněných druzích rostlin, v Červeném a Černém seznamu cévnatých rostlin veden jako silně ohrožený.

Autor: Václav Dvořák