Gagea bohemica subsp. saxatilis - křivatec český skalní

9. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Gagea bohemica subsp. saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Asch. et Graebn. - křivatec český skalní

 Syn.: Gagea saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) J. A. et J. H. Schultes, Ornithogalum bohemicum Zauschn. var. saxatile Mert. et W. D. J. Koch, Ornithogalum busambarense Tineo ex Guss., Ornithogalum pygmaeum Willd., Ornithogalum saxatile (Mert. et W. D. J. Koch) J. A. et J. H. Schultes, Stellaster saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Kuntze

 Čeleď: Liliaceae - liliovité

 Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Miniaturní rostlina o velikosti 5-10 cm, s 2 lodyžními listy a hustě chlupatými lodyhami. Počet květů 1-2 (-5), obvykle pouze jeden.

 

Rozšíření: V rámci disjunktivního evropského areálu křivatce českého bylo popsáno několik poddruhů, křivatec český skalní je považován za západoevropskou subspecii uváděnou z Německa, Francie, SV Španělska a Itálie.

 

V České republice se v současné době vyskytuje pouze na jediné známé lokalitě na střední Moravě, kde byl poprvé nalezen v roce 1994 a odkud byl opakovaně potvrzen. Dříve zmiňovaná lokalita v Náměšti na Hané již patrně zanikla.

 

Ekologie: Křivatec český skalní preferuje stanoviště skalních stepí, skal či výslunných strání v rozvolněných porostech xerotermních společenstev, na neutrálních až slabě kyselých půdách s vyšším podílem skeletu. Lokalita v České republice představuje fragment skalní lesostepi s akátem a dubem zimním na výchozech jílovitých břidlic a jemnozrnných drob Myslejovického souvrství Drahanského kulmu.

 

Ohrožení: Křivatec český skalní patří k nejvzácnějším rostlinám české flóry. Populace je velmi chudá, tvořená jedním trsíkem s několika kvetoucími rostlinami. Tobolky na našem území nevytváří. Potencionální ohrožení může představovat destrukce stanovišť nebo sběr či vyrýpání cibulek.

 

Ochrana: Druh je u nás chráněný zákonem, veden jako kriticky ohrožený. Avšak jeho lokalita není chráněna územně. Plánuje se vyhlášení VKP (významného krajinného prvku) nebo přírodní památky. Záchranný program nebo management lokality není vypracován. Otázkou zůstává, zda mají takové kroky cenu, vzhledem ke sporadickému výskytu tohoto druhu, jehož přežití bude jen otázkou štěstí.

 

   

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2010): Gagea Salisb. In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 403–418.