Cordulegaster heros - páskovec velký

11. 11. 2022 vytvořil Adam Bednařík

Cordulegaster heros (Theischinger, 1979) – páskovec velký

Čeleď: Cordulegastridae – páskovcovití

Status: EN, HD II, IV

 

Popis: S velikostí těla 77–96 mm patří mezi největší vážky v Evropě. Oči jsou zelené. Celé tělo je černé s kontrastními žlutými skvrnami. Okcipitální trojúhelník je černý. Na hrudi jsou výrazné čtyři žluté pruhy. Vnější zadní okraj antehumerálních pruhů je protažen do hrotu. Na proximálním konci zadečkových článků jsou výrazné žluté pruhy, které jsou na hřbetní straně zadečku spojené. Tenké žluté proužky na distálním konci zadečkových článků jsou velmi redukované nebo chybí.

 

Možná záměna: Cordulegaster heros je velmi podobný dalším dvěma druhům rodu Cordulegaster vyskytujícím se v ČR. Odlišujícími znaky jsou především: do cípu protažený vnější zadní roh antehumerálních skvrn, velmi redukované žluté proužky na distálním konci 5.–8. zadečkového článku a naopak rozsáhlé, na hřbetě spojené, žluté proužky na jejich proximálním konci.

 

Rozšíření: Areál výskytu C. heros se nesouvisle rozprostírá po jihovýchodní Evropě. Na Balkánském poloostrově je lokálně běžným druhem. Severozápadní hranice výskytu se nachází mezi východním Rakouskem, východem ČR a západním Slovenskem. Severovýchodní hranice areálu není jasně vymezená.

 

V ČR jsou popsány stálé populace pouze v Chřibech.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává drobné zastíněné lesní potoky s písčitým až mírně štěrkovitým dnem. Hlavní období výskytu dospělců trvá od června do srpna. Samci typicky prolétají v koridoru potoka nízko nad vodní hladinou v obou směrech. Ve směru proti proudu vodního toku je let většinou pomalejší s častými krátkými zastávkami ve vzduchu. Při lovu kořisti se často vzdalují od vodních biotopů na lesní cesty a paseky. Larvy číhají na svou kořist, kterou tvoří zejména larvy vodního hmyzu, skryté v substrátu potoka a jejich vývoj v našich podmínkách trvá až pět let.

 

 

 

 

Literatura:

AOPK ČR (2021): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2022-11-11]

 

Boudot, JP & Kalkman VJ (eds) (2015): Atlas of the European dragonflies and damselflies. KNNV publishing, the Netherlands. 381 pp.

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.