Cladium mariscus - mařice pilolistá

24. 11. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Cladium mariscus (L.) Pohl. - mařice pilolistá

Syn.: Schoenus mariscus L.; Mariscus cladium Kuntze; Cladium occidentale Schrader

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Rostlina s dlouhým oddenkem, výběžkatá, rozpadavě trsnatá, s lodyhou přímou, dutou, trojhrannou, pokrytou listovými pochvami, vysokou až 2 metry. Listy jsou tuhé, přímé, široké 1-1,5 cm, dlouhé až 200 cm, s čepelí na okraji hrubě pilovitou. Květenstvím je kružel, který je rozvětvený, složený z jedné až dvou lat vyrůstajících z listových nodů s nahloučenými vejcovitými klásky. Klásky jsou zbarvené rezavě až tmavě hnědě. Semena jsou elipsoidní, lesklá, tmavě hnědá.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, kosmopolitním areálem zahrnujícím všechny kontinenty. Vázaný na temperátní pás, v Evropě s mediteránně-subatlantskou tendencí.

 

V České republice extrémně vzácný druh, který rostl pouze na 4 lokalitách, z nichž doposud se zachoval na třech. Všechny se nachází v Čechách v oblasti středního Polabí na Mělnicku. 

 

Ekologie: Mařice pilolistá je druhem rostoucím pouze na slatinnách s vysokou mírou spodní vody, často na místech trvale zaplavených, na půdách bohatých na báze zejména vápník. Vegetačně je součástí ochranářsky prioritní vegetace vápnitých slatinišť s dominancí tohoto druhu, fytocenologicky as. Cladietum marisci. Za vhodných podmínek je mařice konkurenčně velmi silná, vytvářející hustou síť oddenků. Šíří se snadno vegetativně, méně často generativně pomocí semen.

 

Druh s fenologickým optimem kvetení v červnu a červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Mařice pilolistá je chráněna vyhláškou a vedena jako kriticky ohrožený druh. Stejný status má i v Červeném a černém seznamu. Zároveň patří mezi celoevropsky vzácné a chráněné druhy. Výskyt na našem území lze považovat za stabilní a potenciální ohrožení představuje snad jen přímá destrukce stanovišť. Všechny lokality jsou územně chráněny.

Mařice je zajímavá i z fytogeografického hlediska, palynologické nálezy tohoto druhu už z doby boreálu dokreslují, jak rostliny migrovaly po poslední době ledové, kdy naše území zřejmě  fungovalo jako významný migrační koridor.

 

Taxonomická poznámka: Vzhledem k obrovskému areálu se druh na základě drobných morfologických znaků rozpadá na několik geograficky oddělených poddruhů (v jiných zemích považovaných za samostatné druhy), přičemž v Evropě se vyskytuje nominátní poddruh.