Carex stenophylla - ostřice úzkolistá

21. 5. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Carex stenophylla Wahlenb. – ostřice úzkolistá

Syn.: Vignea stenophylla (Wahlenb.) Rchb.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: VU, §K 

 

Popis: Stejnoklásková, výběžkatá ostřice vytvářející řídké porosty. Výběžky dlouze plazivé, nesoucí trsy výhonů. Dolní pochvy hnědé, vláknitě rozpadavé. Lodyhy přímé, do 20 cm vysoké, hladké. Listy tuhé, ploché, na špičce často zkroucené. Květenství strboulovitě shloučené, tvořené androgynickými klásky. Mošničky oválné, na vrcholu náhle zúžené v krátký, drsný zobánek.

 

Možná záměna: Jediný zástupce sekce Boernera a dobře habitem i stanovištěm odlišitelný druh. V terénu je třeba brát zřetel na ostřici časnou (Carex praecox), která se může vyskytovat na obdobných biotop. Avšak té z oddenku vyrůstají jednotlivé výhony, obvykle mívá květenství protáhlejší, vejčité až válcovité, a její mošničky mají v okolí zobánku křídlatý lem.

 

Rozšíření: Druh s eurasijským areálem, který se rozpíná od střední Evropy (Slovinska a sev. Itálie) až po pohoří Altaj.

 

V České republice je druhem vzácným, omezeným na teplé oblasti nížin až pahorkatin do 400 m n. m. V Čechách je považován za vyhynulý druh známý z několika málo lokalit u Ústí nad Labem, Mimoně a Prahy. Na Moravě se vyskytuje na vícero místech v jz. a jižní části regionu. Jádrová oblast výskytu v Česku leží na Hodonínsku. Na Moravě nejsevernější známý výskyt zasahuje do Brna.

 

Ekologie: Tato ostřice roste na suchých, výslunných a výhřevných stanovištích na písčitých půdách. Preferuje místa s řídkým vegetačním krytem, na živiny chudým podkladem, pravidelně disturbovaná nebo ovlivňovaná sešlapem. Ze zapojených vegetačních formací, z míst bohatých na živiny se ztrácí. Je součástí vegetace panonských písčitých stepí sv. Festucion vaginatae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ohrožení a ochrana: Ostřice úzkolistá patří mezi zvláště chráněné druhy v nejpřísnější kategorii kriticky ohroženýcb. V Červeném seznamu je vedena jako druh zranitelný (VU). Status ohrožení je dán nízkým počtem lokalit a vazbou na vzácné biotopy písčin. Potenciálním ohrožením pro populace je především zarůstání lokalit a eutrofizace prostředí.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.