Carex buxbaumii - ostřice Buxbaumova

9. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Carex buxbaumii Wahlenb. - ostřice Buxbaumova

Syn.: Carex buxbaumii subsp. subulata (Schum.) Liro; C. polygama subsp. subulata (Schum.) Cajander

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Status: EN, §K, ČK

 

Popis: Různoklasá ostřice, s 1-3 klásky, kdy horní polovina klásku je vždy tvořena samičími květy, samčí květy mají velmi dlouze osinaté plevy, které vytváří pod samičími květy výrazný límeček, lodyžní pochvy jsou na bázi výrazně červené.

 

Rozšíření: Ostřice Buxbaumova je rozšířena především v boreálním pásmu, má obrovský disjunktivní cirkumpolární areál. V Evropě v severní a střední části, v Asii v jižní Sibiři od Uralu po Bajkal (v Japonsku je vikarizována druhem Carex tarumensis), taktéž v Grónsku a Severní Americe.

 

V ČR se vyskytuje ve středním Polabí, v Hrubém Jeseníku a v Dúbravě u Hodonína. Poslední nové nálezy pochází z oblasti dolní Cidliny. Z historických lokalit vyhynula v Bohumilicích v Pošumaví.

 

Ekologie: Roste na vlhkých prameništních stanovištích, mokrých loukách, bažinách, slatinách, na půdách trvale zavlhčovaných, humózních. Vytrvalá bylina, heliofilní. V případě nedostatečného oslunění zůstávají rostliny sterilní a množí se vegetativně.

 

Význam: Fytogeograficky velmi zajímavý druh, indikátor ochranářsky významných reliktních stanovišť.

 

Ochrana: Druh je zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, územní ochrana zajištěna v rezervacích NPR Hrabanovská černava a NPR Praděd. Aktuálně nejohroženější jsou populace v Dúbravě vinou vysýchání lokality a těžbou dřeva, na Hrabanovské černavě dochází k sukcesním změnám, pradědská populace je bez potencionálního ohrožení. Druh je poměrně dobře kultivovatelný, dlouhodobá kultivace se provádí u pradědské populace v Průhonicích.

 

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.