Carabus clathratus - střevlík mřížkovaný

5. 3. 2010 vytvořil Filip Trnka

Carabus clathratus Linnaeus, 1761 - střevlík mřížkovaný

Syn.: Limnocarabus clathratus Linnaeus, 1761; Carabus clatratus Linnaeus, 1761 - střevlík lužní

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: KO, CR

 

Popis: Velikost 20-38 mm, zbarvení těla je leskle černé vyjma krovek, na kterých najdeme jamky s měděným až mosazným zbarvením. Vzácně je celý povrch těla s měděným nebo kovově zeleným třpytem. Velice vzácně mohou být nohy a tykadla z části červené. Krovky jsou oválné s jamkami a vystouplými žebry. Na konci krovek si můžeme všimnout zřetelného vykrojení. Je schopen letu.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený především v mírném pásu Evropy (především střední a východní Evropa, ale také jižní Francie, severní a střední Itálie, bývalá Jugoslávie, Řecko, Rumunsko a Kavkaz) a Asie (Sibiř, Kavkaz, Bajkalsko, Turkmenistán, Korea, Mandžusko a Japonsko). Vyhynul již ve Švýcarsku a Anglii (v Irsku stále přežívá).

 

V ČR velmi vzácný druh obývající především nížiny nebo nízko položená údolí. V minulosti se doslova masově vyskytoval v Mušovské luhu, ovšem v 80-tých letech vznikly na tomto místě Novomlýnské nádrže a z relativně hojného druhu se stala rarita. Pravděpodobně posledním recentním místem výskytu je okolí Novomlýnských nádrží, Lednicko-Valtický areál a pravděpodobně také oblast soutoku řek Dyje a Moravy.

 

Biologie a ekologie: Dospělci se vyskytují od března (při prvních jarních povodních) do srpna, pouze a zpravidla u stojatých vod, na vlhkých a bažinatých až rašelinných místech, ale také v lužních lesích. Někdy také v příkopech nebo na bahnitých březích. V době zimování se nejčastěji s tímto broukem setkáme pod kůrou a v trouchu stromů rostoucích v blízkosti vod. Jedná se především o vrby (Salix spp.) a olše (Alnus spp.). Je aktivní za dne a za horkých slunečných dnů pobíhá po vodních rostlinách, zajímavé je, že při lovu kořisti často sestupuje pod vodní hladinu, přičemž si podobně jako vodní brouci bere vzduchovou bublinu pod krovky. Je poměrně zdatným plavcem a pod vodou je schopen vydržet několik minut. Převážně se však živí drobnými mršinami (měkkýši, žížaly apod.).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn zákonem jako kriticky ohrožený, stejný statut mu přiřazuje Červená kniha. V celé střední Evropě je tento druh primárně ohrožen zánikem biotopů, které byly v minulosti odvodňovány, zpevňovány, rozorávány, ale také zarostly přirozenou sukcesí. Jedinou možnou záchranou je ochrana biotopů, nasazení správného managementu a dokonalé poznání biotopových preferencí tohoto druhu.

 

Taxonomická poznámka: Je znám v několika poddruzích. V ČR se můžeme velmi vzácně setkat s nominátní subspecií C. clathratus clathratus a to především v Polabí, ovšem dnes se zdá, že populace již zanikla. Druhou subspecií je C. clathratus auraniensis, se kterým se velice vzácně setkáme pouze na  jižní Moravě.