Campanula bohemica - zvonek český

24. 9. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Campanula bohemica Hruby – zvonek český 

Syn.: Campanula baumgartenii subsp. bohemica (Hruby) Tacik, Campanula corcontica Šourek, Campanula linifolia auct. non Haenke, Campanula rotundifolia β grandiflora Wimmer, Campanula scheuchzeri auct. non Vill.  

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité  

Status: VU, §S, EU – NATURA 2000

Popis: Dekorativní, vytrvalý zvonek s plazivým oddenkem, tenkými kořeny a vystoupavými, až 30 cm vysokými, čtverhrannými lodyhami. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí srdčitou, téměř celokrajnou. Za květu většinou zasychají. Lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, s čepelí úzce kopinatou nebo čárkovitou. Květy jsou poměrně velké, široce zvonkovité, výrazně tmavě modré nebo fialové, většinou nahloučené v řídkém hroznu, převislé nebo vzpřímené. Plodem je dlouze kuželovitá tobolka.

 

Možná záměna: Zvonek český bychom mohli zaměnit se zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia), především s jeho sudetským poddruhem (subsp. sudetica), od kterého se liší hranatou lodyhou, masivnějším vzrůstem a většími květy, širšími a kratšími lodyžními listy.

Rozšíření: Zvonek český je význačným Krkonošským endemitem, rostoucím na české i polské straně hor, v montánním až subalpínském stupni. Hojnější je především ve východní části Krkonoš. Na polské straně pohoří je naopak velmi vzácný.

Ekologie: Roste na vlhkých a na živiny bohatých půdách, především v ledovcových karech, ale také na horských loukách a smilkových trávnících, podél turistických chodníků, potoků nebo na drobných skalkách. Je diagnostickým druhem skalních trávníků sudetských karů na bazickém podloží svazu Agrostion alpinae, subalpínských trávníků s třtinou rákosovitou svazu Calamagrostion arundinaceae a také smilkových trávníků svazů Nardo strictae-Agrostion tenuis a Nardion strictae.

Hemikryptofyt, kvetoucí od července do srpna, vzácněji ještě v září.

Ohrožení a ochrana: V posledních desetiletích mírně ustupující druh, ohrožený především změnou obhospodařování a degradací horských květnatých luk a také křížením se zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia). Druh je chráněn zákonem i územně (veškeré lokality leží na území Krkonošského národního parku) a patří také mezi prioritní druhy soustavy Natura 2000.

Taxonomická poznámka:
Zvonek český patří do skupiny alpského druhu Campanula scheuchzeri. Předpokládá se, že tento alpský taxon se do Krkonoš dostal v poslední době ledové a v důsledku dlouhodobé izolace se postupně geneticky i morfologicky odlišil od alpských populací.

 

 

Literatura:

Hanušová K. (2014): Endemický taxon Krkonoš Campanula bohemica: zhodnocení rizika hybridizace s C. rotundifolia. – Diplomová práce, 95 p. [Depon. in Katedra botaniky, PřF UK, Praha].

Kovanda M. (2000): Campanulaceae Juss. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 719–748.