Bagoopsis globicollis - nosatec

14. 2. 2020 vytvořil Filip Trnka

Bagoopsis globicollis (Fairmaire, 1863) – nosatec
Čeleď: Erirhinidae
Status: RE

 

Popis: Délka těla 2,8–3,4 mm, celé tělo pokryto a zbarveno výraznými bílými a hnědými šupinkami. Šupinky nalezneme i na končetinách. Nosec mírně zakřivený. Štít a krovky po bocích světlé. Krovky v poslední třetině se dvěma výraznými kruhovými tečkami.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh čeledi. Podobně vypadají nosatci z rodu Bagous spp., ale ti nemají tak výrazné šupinkování po celém těle jako Bagoopsis globicollis.

 

Rozšíření: Evropský, pontomediteránní druh žijící především v jižní, východní a jihovýchodní Evropě (převážně východní část Balkánu a Rumunsko) a Turecku. Jedna arela v jižní Itálii. Zasahuje také do střední Evropy (Česká a Slovenská republika, Maďarsko).

 

V ČR na absolutní severozápadní hranici areálu. Vymřelý druh, staré nálezy jsou z jižní Moravy (Nový Přerov a Starovice). Obdobná situace je na Slovensku.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v dubnu až květnu. Typický druh slanisek, slaných stepí, zasolených luk a mokřadů. Bionomie není známa, uvádí se jako oligofág na různých travách (Poaceae) a šáchorovitých (Cyparaceae). Dospělci vylézají na stébla anebo jsou ukryti v trsech rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, v červeném seznamu ČR v kategorii „regionálně vyhynulý“. Pro ochranu je zásadní je detailní poznání biologie a ekologie druhu. Vzhledem a absolutnímu okraji areálu na jižní Moravě, můžeme přisuzovat vyhynutí druhu v ČR především ustoupením od tradičních forem hospodaření, kdy se na slaniskách pásl dobytek a drůbež. Bez pastvy lokality postupně zarůstají rákosem, keři a jsou postupně odsolovány. Následně většina slaniskových trávníků podlehla v 19. a 20. století intenzivnímu hospodaření, eutrofizaci, melioracím a přeměnou na pole. Ze slanisek jak v Čechách a na Moravě dnes zbyly pouze fragmenty. Do současnosti se tato slaništní vegetace zachovala pouze v rezervaci Slanisko u Nesytu, u Novosedel, a Dobrého Pole. Poměrně úspěšná obnova těchto biotopů probíhá u Terezína a Nového Přerova. Managementem je především poměrně intenzivní pastva, která je doprovázená sešlapem a mechanickým narušováním půdy. Jednou z nejdůležitějších věci je také udržení vodního režimu.

 

 

Literatura:
Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Caldara R. (2011): Erirhinidae. Pp. 192–198. In: Löbl I. & A. Smetana A.(eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Curculionoidea I, Apollo Books Stenstrup.

 

Dieckmann L. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Erirhinae). Beiträge zur Entomologie 36: 119–181.

 

Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno.

 

Gottwald J. (1969): Nové a zajímavé nálezy brouků z Československa (Col.) (3. příspěvek). (Neue und interessante Funde der Käfer aus der Tschechoslowakei (Col.) (3. Beitrag)). Acta Entomologica Bohemoslovaca 66: 243–246.

 

Lysák F. (2016): Výsledky částečné obnovy dvou jihomoravských slanisek a poznámky k péči. Ochrana přírody 74(5): 16–19.

 

Skuhrovec, J, et al. (2013): Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Brachycerinae (Brachycerini, Erirhinini & Tanysphyrini). SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 14, No. 215: 17 pp.

 

Šumberová K., Novák J. & Sádlo J. (2007): TC Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. Pp. 150-152. In: Chytrý M. (ed.): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha.