Aster alpinus - hvězdnice alpská

9. 9. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Aster alpinus L. - hvězdnice alpská

Syn.: Aster hirsutus Host; Aster hispanicus De Coincy; Aster scaber Miller

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C1, §1

 

Popis: Bylina s přímými nebo vystoupavými chlupatými lodyhami, maximálně dorůstající 20cm výšky. Listy vyrůstají v přízemní růžiči, tvarem kopisťovité, celokrajné, 3žilné, měkce pýřité, se zaokrouhleným vrcholem. Listy na lodyze velmi řídce, střídavé, se zaokrouhlenou bází, chlupaté. Květy (úbory) nápadné, veliké 3-5cm, jazykovité květy (fialovo)modré, vz. růžové, trubkovité květy žluté. Zákrovní listeny více méně stejné, lysé nebo pýřité, měkce chlupaté. Plodem jsou chlupaté nažky. V řadě znaků variabilní druh. Extrémní odchylky z oblasti Alp či Karpat jsou popsány jako odlišné taxony na různých rancích (subsp., var.).

 

Rozšíření: Hvězdnice alpská má poměrně rozsáhlý cirkumpolární, subkontinentální areál zahrnující meridionální až boreální zónu střední a jižní Evropy (všechna vysoká pohoří), SZ část Severní Ameriky, západní Sibiř, Altaj, centrální Ásii až po Kamčatku. Je udávaná i z pohoří jižní Afriky.

 

V České republice se jedná o velmi vzácný druh, vyskytující se pouze na několika lokalitách od submontánního po subalpínský stupeň. Izolované populace nalezneme v oblasti Českého středohoří na vrchu Bořeň a Sedlo, dále je udáván (zřejmě dnes už jen historicky) z vrchu Ralsko u Mimoně, roste rovněž na vrchu Klíč u obce Svor a dále pak v oblasti Hrubého Jeseníku na 2 mikrolokalitách. Fascinující je výškový rozptyl lokalit, zhruba od 500m n.m. na severně orientovaných skalách vrchu Klíč, po 1400 m n.m. v Hrubém Jeseníku. V Alpách se s tímto druhem setkáme ve výškách i nad 3000m n.m.

 

Ekologie: Hvězdnice alpská je druhem ekologicky rozmanitým, rostoucím na různých typech stanovišť od vápencových skalních výchozů, štěrbin skal, suťových polí, skalnatých teras, ale rovněž na výslunných travnatých svazích. Preferuje kypré půdy, na báze bohaté, humózní moder, ale snaší i půdy výrazně vysýchavé. Z Hrubého Jeseníku je udávána jako součást vegetace alpínských skalních trávníků as. Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, anemochór, s fenologickým optimem kvetení od května do června v závislosti na abiotických faktorech prostředí.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, se stejný statusem i v Červeném seznamu. Všechny lokality jsou územně chráněny v různých kategoriích. Hvězdnice alpská je ohrožena primárně svou vzácností, při zachování stabilních biotopů jí s velkou pravděpodobností nehrozí zánik. Mezi negativní vlivy, které by mohly relatvně chudopočetné populace ohrožovat, může počítat horolezectví, sběr této dekorativní rostliny, úmyslné výsadby často pěstované skalničky.

 

 aster_alpinus1 aster_alpinus2 aster_alpinus3 aster_alpinus4 aster_alpinus5 aster_alpinus6

 

Literatura:

 

Kovanda M. & Kubát K. (2004): Aster L. – hvězdnice. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 125–140, Academia, Praha.