Arabis sudetica - huseník sudetský

4. 1. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Arabis sudetica Tausch – huseník sudetský

Syn.: Arabis abietina Bomm., A. bitolica Velen., A. bosniaca (Beck) Beck, A. constricta Griseb., A. jacquinii var. bosniaca Beck

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: EN, §K

 

Popis: Bylina vytvářející často postranní přízemní růžice listů a jednu (zřídka více) zpravidla nevětvenou, lysou lodyhu vysokou 20–35 cm. Přízemní listy na plochách lysé nebo jen s ojedinělými jednoduchými dvou- až čtyřramennými chlupy. Lodyžní listy hustě postavené, obvykle delší než internodia, řídce zubaté až celokrajné. Květenství krátké, husté, mladé šešule často přesahují vrchol květenství. Kališní lístky na bázi slabě vakovitě vyduté; korunní lístky obvejčité. Plodenství krátké, husté; plodní stopky tenké, téměř k vřetenu přitisklé. Semena plochá, s úzkým křídlatým lemem.

 

Možná záměna: Tento druh patří do komplikovaného okruhu huseníku chlupatého (Arabis hirsuta agg.), nicméně na našem území je dobře ekologicky i geneticky diferencován od příbuzných druhů, zejména od huseníku střelovitého (A. sagittata). Morfologicky se od taxonů zahrnutých do tohoto okruhu liší svou lysostí na lodyhách a plochách listů a obvejčitým tvarem korunních lístků.

 

Rozšíření: Druh vázaný na vysoká pohoří Sudet, východní části Alp, Karpat, jv. Evropy a Přední Asie.

 

V České republice je výlučně vázán na subalpínské polohy našich nejvyšších pohoří, tj. Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Jen výjimečně byl zaznamenán v nižších polohách. Lokality v horách jsou plošně značně omezené.

 

Ekologie: Huseník sudetský roste v subalpínských vysokostébelných nivách a trávnících, vzácně na loukách v okolí lidských sídel. Preferuje vlhké až vysýchavé, humózní svahové půdy.

 

Krátce vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh patří mezi zvláště chráněné taxony v kategorii kriticky ohrožených, v Červeném seznamu je řazen mezi druhy ohrožené (EN). Status ohrožení odráží přirozenou vzácnost tohoto druhu. Lokality výskytu spadají pod velkoplošně i maloplošně chráněná území v nejpřísnějších kategoriích jako jsou první zóny národních parků a národní přírodní rezervace.

 

Poznámka: Taxon byl pro vědu popsán Ignácem Tauschem v první polovině 19. století z Krkonoš.

 

 

Literatura:

 

Karl R. & Koch M. A. (2014): Phylogenetic signatures of adaptation: The Arabis hirsuta species aggregate (Brassicaceae) revisited. – Perspectives in Plant Evolution, Ecology and Systematics, 16: 247–264.

 

Štěpánek J. (1992): Arabis L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 123–137.

 

Tausch I. F. (1836): Flora oder Botanische Zeitung : welche Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze, Neuigkeiten und Nachrichten, die Botanik betreffend, enthält. – Regensburg, 19(2): 407.