Aiolopus thalassinus - saranče slaništní

1. 9. 2016 vytvořil Stanislav Rada

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) – saranče slaništní 

Čeleď: Acrididae – sarančovití

Status: VU

 

Popis: S délkou těla samců 15–21 mm a samic 20–29 mm patří k větším druhům sarančí. Mohutně vyvinutá křídla a krytky přesahují zadní kolena. Tělo je zbarveno zeleně, hnědozeleně nebo žlutohnědě. Na krytkách jsou tmavé skvrny. Středem hlavy a štítu některých jedinců se táhne světlý pruh. Vnitřní strana stehen a holeně zadních nohou bývají červené.

 

Možná záměna: Díky typickému vzhledu a poměrně velké velikosti u nás prakticky nezaměnitelný druh saranče. V jižní Evropě se dále vyskytuje příbuzný Aiolopus strepens, Epacromius coerulipes a Epacromius tergestinus.

 

Rozšíření: Druh s velikým areálem zahrnujícím jižní část Evropy a Asie, Afriku, Austrálii a Oceánii. V Evropě probíhá severní hranice rozšíření Německem a Českou republikou (ojedinělé nálezy byly publikovány také z Polska). Na jih od ČR lokálně hojný druh.

 

V ČR pouze na několika málo lokalitách na jižní Moravě, zejména v okrese Břeclav. Jediná stabilně se rozmnožující populace se nachází v NPR Slanisko u Nesytu, další populace jsou drobné. Jelikož se jedná o výborně létající druh, migrující jedinci mohou být náhodně nalezeni i velmi daleko od vhodných biotopů (např. nález jedné samice v roce 2015 ve Žďárských vrších).

 

Biologie a ekologie: Saranče slaništní je teplomilný a vlhkomilný druh obývající zejména slaniska. Může se vyskytovat také na vlhkých loukách, na dnech vysychajících jezer či rybníků a podobně. Vajíčka jsou kladena do vlhké obnažené půdy. Nymfy se líhnou na jaře a procházejí 4–5 instary. Dospělce je možné pozorovat od července do října, nejhojněji v srpnu. Živí se převážně travinami, někdy také mechy. Proklamační stridulace u tohoto druhu není vyvinuta, samci vydávají pouze tichý šustivý zvuk před pářením. Obě pohlaví výborně létají.

 

Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu ČR z roku byla zařazena jako kriticky ohrožený druh (CR), nyní (podle ČS 2017) se jedná o zranitelný druh (VU). Výskyt na našem území tvoří okraj areálu tohoto teplomilného druhu. Druh je vázán na slaniska a podobné biotopy, které bez potřebného managementu mohou snadno zaniknout. Nebezpečné je zarůstání lokalit rákosem a dřevinami nebo změny ve vodním režimu (odvodnění, zatopení). V posledních letech se vlivem oteplování klimatu a snad i zlepšení stavu některých lokalit šíří.

 

Taxonomická poznámka: Rozlišuje se 4 až 5 poddruhů, přičemž většinu areálu (včetně Evropy) obývá nominotypický poddruh Aiolopus thalassinus thalassinus.

 

 

Literatura:

 

Holuša J., Kočárek P., Vlk R., Marhoul P. (2013): Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. Zootaxa 3616: 437–460.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Mückstein P., Vlk R. (2015): Record of Aiolopus thalassinus (Orthoptera: Acrididae) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic). Acta rerum naturalium 18: 1–2.